Chyba pokladny 99

Ostrým fiskálním lístkem er-a285p by mìla být ka¾dá osoba, která vede soukromý podnik a její výnosy pøekroèily limit stanovený ministerstvem financí. Je to osoba odpovìdná za psaní ka¾dého výrobku prodávaného pomocí pokladny. Toto nenápadné elektronické zaøízení je pøedev¹ím registrem nákupních a daòových mno¾ství (pøíjmù a DPH splatných z maloobchodního prodeje výrobkù. Finanèní pokladna je základem pro poèítání s daòovým zákonem.

Který z nich se rozhodne?Existuje nìkolik typù pokladen na trhu, mezi nì¾ patøí i pokladní pokladny, pokladní pokladny, jednokomorové pokladny, systémové nebo specializované pokladny. Ka¾dý z nich plánuje své vlastní úkoly a napøíklad specializované pokladny se nacházejí mimo jiné v lékárnách, taxi, autobusy nebo restauracích.

V moderní oblasti chceme pøedev¹ím pøiblí¾it výhody POS pokladen. Zaènìme tím, ¾e vysvìtlíme, co je v hotovosti registra POS. POS pokladny nebo EPOS z elektronického prodejního místa English, co¾ znamená elektronický prodejní systém. Obvykle se jedná o pokladny v katalogu s fiskální tiskárnou. Velmi èasto se stává, ¾e je prostì poèítaè vybaven: monitorem, klávesnicí, èteèkou èárového kódu, displejem pro kupujícího a èteèkou kreditních karet.

výhodyVýhodou pokladní hotovosti je pøedev¹ím skuteènost, ¾e jejich poèet a styl mohou být volnì volit ve vztahu k potøebám daného obchodu. Existuje tedy dal¹í výhoda, ¾e pouze fiskální tiskárna podléhá schválení a je nutné ji poskytnout. Zbytek prvkù pokladny mù¾e ¾ít volnì nìkolikrát vymìòovaných a obsluhovaných první lep¹í slu¾bou. Uvedením výhod POS pokladny není mo¾né zmínit, ¾e software pro poslední model pokladny by mìl být volnì upravován a zahrnut do zále¾itostí obchodu. Stojí za to dodat, ¾e takové pokladny jsou uspoøádány na pevných discích, co je v dobì, kdy u¹etøíte a pamatujete na mnohem del¹í dobu bezplatný poèet uskuteènìných transakcí (znalost daného potvrzení mù¾e být dokonce i nìkolik let!. Na ka¾dém konci je tøeba zmínit, ¾e tyto pokladny jsou èisté a znaènì pøíjemné.