Cyklisticka turistika

Program Enova je plán tøídy ERP umo¾òující zvý¹it efektivitu spoleènosti.Díky lep¹ímu stroji a dohledu nad procesy v podniku se sni¾uje neefektivnost vyu¾ívání zdrojù.Program má nejnovìj¹í systém Microsoft - okna & nbsp; 10.Lze jej pou¾ít na v¹ech mobilních zaøízeních. Poèínaje smartphony a na dotykových tabletách.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhraní, spolupráci s na¹ím právem, obchodním know-how a dobrou aktualizací.Software má pøímou strukturu. Ka¾dý prvek podporuje daný aspekt obchodních operací. Dále jsou zde mimo jiné úkoly spojené s øízením lidských zdrojù, mzdovým vypoøádáním, pokladnou, fakturací, skladovým managementem, prodejem, inventarizací a úèetnictvím.Jakýkoliv výbìr modulù jde na flexibilní pøizpùsobení nabídky.Spoleènost nabízí tøi nákupní modely:- nákup softwarové licence vytvoøené kupujícím a umo¾òující budoucí aktualizace. Mo¾nost je ideální pro leasingové spoleènosti.- pronájem softwaru pøi organizaci pøedplatného za pou¾ití vybraných systémových modulù.Ideální volba pro støední a malé podniky.- pronájem stylu a infrastruktury, který zahrnuje pronájem modulù spolu se servery, aktualizacemi a zálohami. Osvìdèená metoda pro jména, která nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Nabídka je také rozdìlena do tøí funkèních typù.K dispozici jsou tøi verze - støíbrná, pìkná a platinová.Støíbrná verze je urèena pro støednì velké firmy s malým poètem míst. Má dostupné akce.Dobrá verze pro batolata a malé firmy, které potøebují nìkolik, tucet kopií programu. Tato programová skupina umo¾òuje multi-vìtvení a nabízí definici funkcí.Platinová verze je dána i bì¾ným tì¾kým spoleènostem.Navrhuje multitasking a roz¹iøitelnost s vlastní funkcionalitou.Pøíklady nákupních cen modulù enova (bez DPH:- enova365 HR mzdy - 1666 PLN (støíbrná verze, 3738 PLN (zlatá verze- enova365 Tax Book - 630 PLN (støíbrná verze- enova365 Obchodní kniha - 2863 PLN (zlatá verze- enova365 Faktury - 266 PLN (støíbrná verze, 613 PLN (zlatá verze

https://suga-nm.eu/cz/

Ceník enova v platinové skupinì podléhá individuálnímu vyjednávání.