Ditsky psycholog widnik

Pokud se narodíme, ¾e dítì kvùli jeho vìku nepotøebuje psychologickou podporu, pak jsme v ¹iroké chybì. Není absolutnì pravda, ¾e psychické problémy se objevují u nìkoho, kdo je dospìlý. Takové my¹lení je stereotypní. Dìti také potøebují podporu, aby se vyrovnaly s výzvami, které jim ka¾dodenní ¾ivot pøedstavuje.

Jako dítì nyní jde ke specialistovi, nepova¾ujeme ho za ménìcennou kategorii. To musíme absolutnì ne. Dítì musí cítit, ¾e se nám líbí, ale pøijímá èástky. A konzultovat ho se specialistou, co¾ je dìtský psycholog Krakow, je jen úèinkem na¹eho zájmu i tím, ¾e mu chceme pomoci. To, ¾e dítì bude cítit, ¾e náv¹tìva ho nevytváøí v polských oèích hor¹í, se brzy otevøe výmìnì s psychologem. A je velmi dùle¾ité pro dosa¾ení perfektních úèinkù terapie.

Kdy byste mìli ohlásit své dítì psychologa? V¹echny druhy chování, které nejsou v pol¹tinì správné, v¹em v¹em naru¹ením, které si v¹imli, by se mìli konzultovat s odborníkem. Pokud je dítì náhodou nedostateènì informováno se svými pøáteli i se svými pøáteli ve ¹kole, nebo se obává, ¾e ve ¹kole bude chodit do ¹koly, mìli bychom reagovat. Pamatujte si, ¾e takové postupy nejsou normální, ale patologické. Nejen, ¾e se dítì chová nevhodnì, ale také prohlubuje svùj pøedmìt psychologické povahy. Nesmíme je podrývat. Pokusíme se objevit pøíèinu. Prostì není sám, proto¾e to nelze udìlat. Nevytváøíme pro to nezbytné pøedpoklady. Ale pouze nav¹tívit odborníka.

Pøi výbìru psychologa pro konzultaci pro své vlastní dítì se v¾dy podíváme na osobu, která v dobrém dni ukazuje pøíjemný a jednoduchý pøístup. Atmosféra, kterou psycholog provádí v soukromé kanceláøi, má velký význam pro úèinky setkání. Dítì se s ním musí cítit dobøe. Musí v psychologovi najít ¹tít proti ¹kodlivým emocím a v jeho spoleènosti musí mít pocit jistoty. Musí vzpomenout a pamatovat si, ¾e nebude moc øíkat, psycholog bude na jeho stranì, aby ho pochopil.