Du evni onemocnini co se projevuje

Du¹evní choroby èastìji oslovují Poláky. Podle statistik ka¾dý ètvrtý krajan bojuje s mlad¹ími nebo vìt¹ími onemocnìními na psychologickém místì. Proè se hanbíme po¾ádat o ochranu?

Mentální poruchy se mohou stát nikomu bez smyslu na oblièeji, vìku, vzdìlání, spoleèenském postavení a místì bydli¹tì. Mezi nejoblíbenìj¹í témata psychologického pùvodu patøí opakující se úzkost, náhlé záchvaty paniky, poruchy na konci ¾ivota a demence a deprese. Pokud necítíte radost z akce, jste trýzniví fobií, máte problémy se spánkem nebo ztrácíte vzpomínky, po¾ádejte o odbornou pomoc. Pokud se náv¹tìvník z va¹eho okolí zastaví jiným zpùsobem a máte strach, zkuste pøesvìdèit osobu, aby zajistil náv¹tìvu psychiatra. Nepodceòujte znepokojující chování.

Proè se nemáte vyhýbat náv¹tìvì psychiatra? On je odborník, pro kterého lidská psychika nemá ¾ádné tajemství. Psychiatr je lékaø, který vás nebude soudit pøes hranici va¹í nemoci a problémù. Je to vìdomí, jeho¾ kompetence vám pomù¾e vrátit se k jednoduchému ¾ivotu. Být bez strachu, stresu, pochybností a hanby. Náv¹tìvy u psychiatra nejsou dùvodem, proè se stydìt, jsou vzorem pro rùzné lidi, kteøí bojují se v¹emi svými problémy. Díky rychlé psychiatrické péèi je to jednodu¹¹í a okam¾itì vìnováno populárnímu zdravému ¾ivotu.

Pomoc na¹ich zku¹ených psychiatrù z Krakova je jedineèná v poruchách a du¹evních poruchách. Díky zapojení na¹ich specialistù je podpora poskytována nejen tìm, kteøí trpìli, ale i jejímu nejoblíbenìj¹ímu.