Evakuaeni cesta vedla

Sign exit tento termín nouzový východ dveøe, který je plný objektù pro pou¾ití ve stavebních prací, které spolu s musely správné regulace pro vhodné oznaèení výstupù pøes kterého to dostane evakuaci v pøípadì nouze (napø. Po¾ární.

Takové známky se pou¾ívají v¹ude tam, kde musíme pracovat s vìt¹ími skupinami lidí, tj. V pracovních dílnách, v kanceláøích, v kulturních a zábavních zaøízeních a ve sportovních zaøízeních nebo ve velkoformátových zaøízeních. K výstupu oznaèenému v angliètinì EXIT èasto vedou dal¹í znaky ve formì ¹ipek a oznaèují únikové schody. Správné oznaèování únikové cesty je významné ve vìci záchrany zdraví a udr¾ení ¾en, které se objevily v mimoøádném stavu, co¾ zvy¹uje pøíle¾itost k úspìchu evakuace.

Znaèka EXIT má charakteristickou zelenou barvu s bílým rámem a nápisem, který umo¾òuje snadné vidìní bìhem evakuace i pøi velmi dlouhé vzdálenosti (20-25 metrù. Bylo zajímavé sprawione fólie s vynikající lepicí tøídy, která mu pøiná¹í krásný odolnost a tvrdost v obtí¾ných podmínkách nebo s PVC deskami pøipojenými oboustranné lepicí pásky. Oznaèení nouzového východu je pøilepené na hranici v bloku nejèastìji nad dveømi, co¾ je øe¹ení z místa nebo budovy. Film, který se vyrábìjí oznaèit nouzového východu má vlastnosti, fotoluminiscenèní, kterou kouøí ve tmì, co¾ umo¾òuje efektivní evakuace iv obtí¾ných podmínkách spojených s výjimkou elektøiny nebo více silné kouøivost, co¾ omezuje viditelnost.