Filtrovani a toidini excel

Napájecí odvìtví pohybovat s nutnosti provádìt extrakci prachu, co¾ prachu smìs vzduchu výbu¹ný. Procesy jsou tedy absolutní pøipojeny k úpravu uhlí, døevo døeva, biomasy, organických prachù vyskytující se v potravináøském odvìtví, ale prachu v chemickém prùmyslu, a sbìraèe prachu apod. ATEX, prachové sbìraèe výbu¹né který byl vytvoøen spoleènì se smìrnicí EU ATEX.

https://vein-sr.eu/cz/

Pro odpra¹ování výbu¹ných prachových a vzdu¹ných smìsí se spoléháme na mo¾nosti zaøízení a ve¹keré instalace, které jsou vytvoøeny spoleènì s dùle¾itou direktivou ATEX 94 / 9WE. Mohou být shromá¾dìny pro odprá¹ení prachu, který patøí do tøídy výbuchu St1 a St2. Na¹e filtraèní systémy mají 3D kategorie. To jim umo¾òuje postavit se v jakékoliv místnosti, která je klasifikována jako oblast, která není nebezpeèná, stejnì jako prostory s nebezpeèím výbuchu.

K ochranì zaøízení máme dvì základní metody:

Metoda potlaèení výbuchuMetoda vyu¾ívá systémy, které automaticky reagují na vstup tlaku a vypou¹tìjí výsledný výbuch do pupíku. Tìleso je vybaveno snímaèi tlaku, které detekují výsledný výbuch, dává to ovládacímu panelu, který spou¹tí ovládání ventilù válcù hasicími látkami. Reakèní doba systému od detekce výbuchu k jeho øe¹ení je pouze asi 60 ms. Velmi vysoké potlaèení generované exploze brání vzniku vysokého destruktivního tlaku.

Metoda reliéfu výbuchuSlou¾í k pou¾ití v¹ech druhù membrán nebo dekompresních panelù, které z vnìj¹í strany chrání pøed výbuchem. Tímto opatøením bude tlak, který pøevládá v chránìném zaøízení, minimalizován na hodnotu, která není hrozbou. Pou¾íváme jiný typ konstrukcí technické membrány: kulaté nebo obdélníkové, ploché nebo konvexní, zdobené nebo ne odvlhèené, vyrobené z uhlíkového nebo kyselinovzdorného materiálu. S pomocí tvaru plamene ohniska pøeneseného ven je nutné smìrovat velkou zónu na povrch vedle membrány.

Navíc pou¾ití oznaèených zón nebezpeènosti výbuchu v rámci urèité instalace, v¹echny jeho èinnosti a prvky jsou pøizpùsobeny tak, ¾e bych také nebyl pøíle¾itostí k vytvoøení zdroje vznícení prachem.