Finaneni zprava dobrovolneho hasieskeho sboru provadijiciho zakonnou einnost

Novela zákona o DPH s úèinností od 1. ledna 2015 bránila základním prvkùm, které jsou základem pro vypoøádání operací, fiskální pokladny. I kdy¾ ne v¹ichni podnikatelé musí být schopni tak uèinit.

Zru¹ení povinnosti mít registraèní pokladnuPokladny nejsou nezbytné pro úspìch lidí, jejich¾ roèní nákupy nepøesahují 20 000 PLN, zatímco povinnost mít hotovost je urèena pouze spoleènostem, které zpùsobují prodej finanèním subjektùm a farmáøùm. Spoleènosti, které mají povinnost provádìt vypoøádání s pou¾itím registraèních pokladen, musí zároveò zaznamenat ve¹keré transakce, ke kterým do¹lo po zakoupení registraèní pokladny. A spoleènosti, které v prùbìhu roku pøekroèily prodané ve vý¹i 20 tisíc zlotých, by mìly zaèít zaznamenávat pøíjmy pomocí pokladny po 2 mìsících, oèekávající den, kdy pøekroèí uvedený limit. Registraèní pokladny je¹tì nemusí mít spoleènosti poskytující vzdìlávací, finanèní, poji¹»ovací a telekomunikaèní slu¾by.Pomoc pøi nákupu hotovostiNákup pokladny je v øádu nìkolika set zlotých, av¹ak podnikatel, který kupuje pokladnu, mù¾e rozdìlit a¾ 90% kupní hodnoty do krize, av¹ak srá¾ka nesmí pøekroèit 700 zlotých. Pro získání takového odpoètu musí podnikatel, který si pokladnu koupil, vrátit do daòového úøadu v blízkosti daòového úøadu, døíve ne¾ zaène z ní vydìlávat peníze, se specifickým umístìním pokladny s dokladem o koupi a certifikátem o splnìní po¾adavkù na záznamová zaøízení spoleènì daòového zákona o DPH. Slevu poskytnutou na nákup pokladny je v¹ak mo¾né ztratit, pokud není pokladna opravena. Podle zákona by mìly být zaøízení, která registrují prodej, provádìna alespoò jednou za 25 mìsícù ve speciálních slu¾bách.Fiskální pokladna podléhá povinnosti uchovávat kopie vydaných pøíjmù (po dobu 2 let a denních, týdenních a mìsíèních zpráv (po dobu 5 let od konce úèetního roku, ve kterém byly vydány. Samozøejmì, ¾e pokladní je povinen vydávat zákazníkùm originální úètenky.