Fluoresceneni konstrukce a provozni princip

Existuje obrovská mno¾ství zaøízení, která osvìtlují skladi¹tì. Nápoje z tohoto pøíslu¹enství jsou záøivky, které se nazývají záøivky. Emise svìtla v nich nejprve vìøí v emise elektronù bìhem vypou¹tìní plynu a fluorescence, která prochází svìtelným.

Takové výboje jsou místem mezi vyhøívacími elektrony, a zde se odkazujeme na K1 a K2. Bìhem tohoto procesu vzniká ultrafialové záøení, které je pro oèi obtí¾né. Toto záøení padá na fosfor a kdy¾ padá, zpùsobuje, ¾e záøivky nám ukazují svìtlo. Je tøeba poznamenat, ¾e u záøivek musí být zapálení pøedcházeno zahøíváním elektrod. Pak se nazývá horké zapalování. Navíc k dosa¾ení zapálení záøivky je nutný startér, tlumivka a kondenzátor.V záøivech je zábleskový efekt - tzv. Blikající svìtla. Objevuje se naèasování zmìn napìtí. Jedná se o záva¾ný fenomén, který vìt¹inou tráví na místech, kde se nìco rychle otáèí, náhodou, ¾e zde ¾ije motor nebo stroj. Ve smìru zabránìní této èinnosti by mìl být systém vybaven dvìma nebo více tøemi záøivkami a pak by mìl být napájen napìtím posunutým ve frontì.Tradièní záøivky mají mnoho výhod. Vyu¾ívají hlavnì mnohem ménì energie a získávání takových svítilen velmi silnì èerpá, zvlá¹tì tehdy, kdy¾ místo bude svítit po velmi dlouhou dobu - samozøejmì, ani¾ by to bylo vylouèeno. ®árovka vyu¾ívá a¾ pìtkrát ménì energie ne¾ prùmìrná ¾árovka.Doba provozu záøivky závisí samozøejmì na úrovni její slu¾by. A ¾e ona vystupuje velmi dlouho, a kdy¾ jej obvykle nezapínáme, nevypínáme to.Záøivky produkují mnohem ménì svìtla, a proto je také pøirozenìj¹í. Kromì toho jsou ¹iroce dostupné záøivky. Mohou být získány témìø v ka¾dém obchodì. Jsou stì¾í cennìj¹í ne¾ staré záøivky, co¾ je jejich nevýhoda.