Ha eni po aru plynem

V pøípadì po¾áru, z nich¾ nejdùle¾itìj¹í je ochoten a efektivní odpovìï, podle kterého jsou potenciální ztráty minimalizovány. Nìkdy mù¾e dokonce pøispìt k záchranì lidského ¾ivota. K této reakci do¹lo v¾dy efektivní, mìli byste vìdìt, jak vytvoøit a pracovat na tom, co se dìje, aby vìnovaly pozornost. Proto¾e jinak zaèneme uhasit po¾ár v uzavøeném místì, a ¾e je otevøený prostor. & Nbsp; V prvním pøípadì by mìlo být to, ¾e na¹e místo je omezený manévrovací prostor, pokud jde o u které si nemù¾eme dovolit, aby se vyu¾ít v¹ech prostøedkù. Nápoj je bez pochyb o tom, co nejefektivnìj¹í vodní páry, které mají vliv na formu, která vedou k rychlému ohro¾ení.

Jistì, pára jako hasicí prostøedek není zaruèena na otevøených povr¹ích, kde nedostane dobrou koncentraci, díky které je pøijatelné uhasit po¾ár. Nicménì v malých budovách je dokonale pøiznáno. To je také velmi u¾iteèné na lodích, na místech, kde jsou pøijaty plyny nebo vulkanické kotle, kde je zachování vody ¹patné. Základním úèinkem páry, která pomáhá eliminovat po¾ár, je neutralizace kyslíku, bez nìho¾ plamen netrvá. Jeho dùle¾itou hodnotou je skuteènost, ¾e tento úèinek se provádí velmi rychle, tak¾e po¾ár se nebude moci dostateènì roz¹íøit. To je nesmírnì dùle¾ité, proto¾e ve vìcech, kdy se oheò zvý¹í na celou budovu, pravdìpodobnì nezhasne stejný pár. Je nutné, aby po¾ární slu¾ba byla velmi rozsáhlá, co¾ je v kombinaci s tím, ¾e ztráty zpùsobené po¾árem budou neuvìøitelnì vysoké.