Intimni nemoci po porodu

®eny se èasto stì¾ují na neoblomnou bolest bìhem pohlavního styku. A nejspí¹ je nejlep¹í odradit vás od dal¹í fyzické aktivity. Stojí za to bli¾¹í pohled na takovou vadu a pøemý¹lejte o tom, které z jejích pøíèin pravdìpodobnì. A dùvody mohou být tak odli¹né.

Velmi èasto je bolest pohlavního styku pøímo spojena s faktem suché pochvy. Mnoho lidí má toto onemocnìní. A díky tomu nemù¾ete vztah klidnì vychutnávat. Mù¾ete se úplnì zbavit vaginální suchosti. Na zaèátku stojí za to pou¾ít speciální mazadla. Mìli by být zakoupeny v lékárnì, proto¾e to je to, co se budou cítit solidní a obtí¾né. Stojí za to pou¾ívat vztahy s takovými mazivy. Díky tomu se poznává pocit tøení a pocit bolesti se zastaví. Kromì toho stojí za to dát na lubry o antifungální práci. V¹echna vaginální onemocnìní jsou èasto pohánìna viry nebo houbami. A díky takovým mazivùm mù¾ete obnovit správnou flóru. Pokud tyto produkty nevedou k po¾adovaným výsledkùm, stojí za to, ¾e specialistovi udìláte bod sucha vagíny. Sexolog Krakow nám øekne, zda daný problém má fyziologické nebo psychologické zázemí. A díky souèasnosti budeme schopni pøijmout správnou léèbu. V pøípadì sucha vaginy mù¾e lékaø doporuèit pou¾ití vaginálních kulièek. Obsahují hydrataèní a hydrataèní látky. Pøi pou¾ití takových kulièek je v¹ak tøeba se vyvarovat sexuálního styku. Pokud se v¹ak i po takové léèbì problém objeví velmi, pak mù¾e svìdèit, ¾e má v úmyslu pou¾ívat psychologické zázemí. Sexolog jistì o tom bude psát. A pak stojí za to postarat se o vhodnìj¹í kontakt s blízkým partnerem. Pokud se dostaneme do postele pohodlnì a sebejistì, v¹echen sex se stane velmi èistým a bezbolestným. Stojí za to prodlou¾it pøedehra. To je dùvod, proè se nám zdá, ¾e jsme v závìru pro v¹echno.

A proto¾e se tato bolest objevuje z del¹í doby, stálo by to za to, ¾e se jí jednou a nav¾dy zbavíme. Výsledkem je, ¾e sex je velmi pøíjemný, proto bychom ho mìli pou¾ívat v¹ichni. Jen se postaráme o na¹e útulné postavení a pøipravíme se na v¹echny psychicky také. Díky tomu bude ka¾dý vztah pro nás opravdu pøíjemný.