Iota fiskalni pokladna

Mikroskopy umo¾òují pohled do mikrosvìta, jsou to zaøízení navr¾ená v místì pozorování extrémnì malých objektù, jejich¾ subtilní slo¾ky jsou pro lidské oko obecnì neviditelné. Mikroskop je zamìøen na dvì sestavy zaostøovacích èoèek, které jsou umístìny na úèincích trubice zvané trubice. Soubor èoèek vztahujících se k objektu se odhaduje jako èoèka. Se zmìnou, druhá sada èoèek je nazývána okulárem a to dovolí pozorování k práci. Uvnitø trubice je díky èoèce vytvoøen skuteèný, zvìt¹ený a obrácený obraz, který je pozorovatelem vnímán díky okuláru. Vzhledem ke koexistenci obou sad objektivù je zobrazený obraz úspì¹ný, zvìt¹ený a rovný. Metalografické mikroskopy jsou typem mikroskopu pro lidi, kteøí mají zku¹enosti s opakními vzorky. Metalografické mikroskopy se vyznaèují svìtelnými mikroskopy a elektronovými mikroskopy.

Co mù¾eme vidìt s metalografickým mikroskopem?Mikroskopické studie samy o sobì, pøi pou¾ití metalografických mikroskopù, poèítají se získáním vzorku ze zamý¹leného produktu a poté se le¹tí a le¹tí dané pole, tj. Provedení tzv. metalografický vzorek, který bude po mikroskopickém pozorování podroben mikroskopickému pozorování. Dùle¾itým cílem metalografického výzkumu svìtelného mikroskopu je odhalení struktury urèitého kovu, jako¾ i jeho slitin a defektù neviditelných pouhým okem. Pomáhají identifikovat rozmanitost konstrukèních prvkù a prezentovat jejich morfologii, kvantitu, rozmìry a distribuci. Metalografické mikroskopy budou kupovat kovové pozorování a prùlomy. Díky pøesné implementaci èoèek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhliny, umo¾òuje vypoèítat podíl fází a pozorování inkluzí a dal¹ích èástí materiálu.