Kolposkopie oblouku

V mnoha továrnách a skladech existuje riziko výbuchu. K takovému riziku dochází, kdy¾ jsou v pøípravku uva¾ovány kapaliny nebo pevné látky, které vytváøejí výbu¹né plyny nebo které mají pøi nesprávném smíchání výbu¹ný potenciál.

Výbu¹ná atmosféra se obvykle vyskytuje, kdy¾ je v místech pøíli¹ vysoká teplota, nebo je-li tzv. Elektrický oblouk. Nìkdy a nebezpeèí výbuchu se objeví, jako by byt dosáhne jiskry.

Zvlá¹tní továrny a výrobní domy jsou obvykle dobøe chránìny proti výbuchùm, nìkdy je v¹ak nedostatek my¹lení v oblastech, jako jsou èerpací stanice, kde je riziko výbuchù èasto zpùsobeno lidmi, kteøí jsou zde - netrénovaní, náhodní, vypadávají z cigaret v oblasti s nebezpeèím výbuchu.Zvlá¹tní ochrana proti výbuchu by mìla být roz¹íøena nejen na èerpací stanice, ale více na leti¹tích, v èistièkách odpadních vod a na místech, kde se nacházejí mlýny na obilí. Nebezpeèné exploze také existují v lodìnicích, o kterých ne ka¾dý ví.

Vysoce uvedená místa jsou chránìna zákonem, který vy¾aduje roz¹íøení zvlá¹tní ochrany proti výbuchu. Aby mohli vlastníci a ¾eny provozující tyto byty pracovat legálnì, musí prokázat certifikáty, jako jsou certifikáty ES pøezkou¹ení typu a mnoho dal¹ích.

Vìt¹ina pøedpisù týkajících se ochrany proti výbuchu je vydávána Evropskou unií, co¾ je dùvod, proè jsou pøedpisy pøirozenì implementovány do na¹eho dobra od okam¾iku, kdy dodr¾ujeme Skupinu.Ka¾dý vlastník rostliny, u ní¾ hrozí nebezpeèí výbuchu, by mìl ve zprávì pøesnì ukázat specifiènost místa a ukázat mo¾né scénáøe situací, ve kterých se mù¾e dostat do výbuchu.