Komunitni finaneni plan

Symfonia idea je balíèek, který podporuje dominanci v malých a støedních spoleènostech. Jedná se o dùle¾itý polský integrovaný balíèek, který byl napsán speciálnì pro prostøedí WindowsTM. Tento software vám umo¾ní spravovat va¹i firmu v trvalé práci ve formì záznamù a servisu ekonomických událostí.

Modul Finance a úèetnictví podporuje nejdùle¾itìj¹í úèetní operace (rezervace dokumentù, rozvahy, zúètování. Modul finanèního rozboru uznává pøíli¹ mnoho úkolu podpory práce finanèního a ekonomického oddìlení spoleènosti.Aplikace s pevným majetkem umo¾òuje v maximální míøe uchovávat záznamy a inventarizaci dlouhodobých aktiv, právních a psychologických hodnot. Moduly HR a Mzdy slou¾í k zaplacení a zadávání dat. Díky nim je snadné poèítat mzdy, uchovávat záznamy o pracovní dobì apod. Pomáhá pøi sestavování s USA a ZUS. Mzdový modul na druhé stranì zahrnuje rùzné zpùsoby odmìòování - generuje výplaty a zprávy. Vytiskne také potvrzení o pøevodu.Aplikace Trade pomáhá ve formì prodeje a øízení zásob (inventáø. Díky tomu je mo¾né vystavovat skladové doklady, prodej, nákup atd. Je to vyhovující pro znaèky s nìkolika poboèkami, kromì v¹ech kompatibilních s tiskárnami a pokladnami. Fakturaèní modul se pou¾ívá v obchodních a prodejních oblastech. Umo¾òuje vystavovat prodejní doklady (faktury, úèty. Pracuje s fiskálními tiskárnami.Modul Small Accounting byl vytvoøen pro spoleènosti, které vedou ke zjednodu¹enému úèetnictví. Léèí se pøi registraci a nakládání s osadami se ZUS (spolupracuje s programem P³atnik. Díky tomu je dùle¾ité provádìt osady s kanceláøemi a zamìstnanci. Výraznì usnadòuje analýzu ziskovosti.