Kuchyosky robot kuchyni

Svìt je ideálem jiných typù, s bohatými vlastnostmi, dovednostmi nebo povahou, navíc k dlouhé hodnotì díky nìmu, v¹e se hodí k sobì a jsme schopni chodit v moderním, velmi komplikovaném stroji, který byt existuje.

Pøedstavte si, jak inteligentní a analytiètí lidé jsou jako Einstein. Aèkoli by probìhly zajímavé diskuse, zákony bytí vesmíru by byly rychle stráveny, ale v¹ichni rychle skonèili hladem. Nebyli by tam ¾ádní pekaøi, mlékárníci ani obchodníci.

Taková rozmanitost hostù je nevyhnutelná a ka¾dý si najde práci na poslední planetì. Tak¾e kdy¾ ne ka¾dý je jistì svìtovì proslulý sportovec, opravdu ne v¹ichni jsou jistì podnikatelem, který si zalo¾í svou vlastní povìst, ani¾ by v poslední dobì nic ¹patného nepou¾íval. Nìkteøí mají touhu hazardovat, nìkteøí mají schopnost obchodovat a nerozdìlují hosty na ¹»astnìj¹í a hor¹í kvùli profesi, kterou pí¹í.

V¹echno se pøekrývá a ¾ádná èást nebyla schopna být, nechte mì lidi kolem ní, zdánlivì triviální aktivity. Podívejme se napøíklad na øeditele spoleènosti. Nebere si ranní energii po pití kávy a snídani, pokud host pøedtím nezhromadil kávová zrna, neprodukoval kuøata, nevyrobil výrobky, neposkytoval je pro podnikání a neprodával je. Neexistoval ve formì efektivnì fungujících podnikù, pokud mu èlovìk neèinil snaz¹í vymyslet program, který by spoleènost nebo organismus øídil lidským kapitálem. Po dni plném výzev by si nezùstal v pohodlí, nechal tesaø pøed tím, ne¾ bude stavìt pohodlnou postel, udìlat døívìj¹í práce.

To je velmi typický pøíklad, ale pøedstavuje to, proto¾e ka¾dý z nás je velmi závislý a je to velmi intenzivní chyba odpisovat jiné ¾eny z dùvodu jejího sociálního postavení. Je tøeba mít na pamìti, ¾e ¹tìstí se vyvíjí a v¹e se mù¾e v okam¾iku zmìnit. Proto by mìli mít lidé na sebe silný vliv.