Nebezpeene toxicke a biologicke latky

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynu a kapaliny v mnoha pøíkladech jsou dokonale rozpoznávány a dokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která vznikají v dùsledku jejich pøítomnosti v prùbìhu výroby, je proto relativnì velmi pøíjemná. Situace se stává mnohem tì¾¹í pøi úspì¹ném pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V pøípadì nehody pøedstavují zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument v pra¹ném prostøedí vá¾né nebezpeèí výbuchu.

Centrální prùmyslové vysavaèe se pou¾ívají k o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce nástrojù a hal. Je v plánu zachovat hygienu v oblasti práce, zatímco tato ochrana pracovníkù a strojù a zaøízení pøed negativním dopadem prachu, vèetnì rizika sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu se základními standardy uvedenými v direktivì "atex".

Vivese Senso Duo Shampoo 2Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampon proti vypadávání vlasů

Dùle¾itým úkolem centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota lidí, kteøí vydìlávají peníze na místì proti ¹patným úèinkùm prachu.- ochrana strojù a pøíslu¹enství proti selhání ziskù prachu,- ochrana stavby a osob, které provádìjí èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jev pravdìpodobnì zpùsobuje znièení odpra¹ovací jednotky a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony zahrnuty do spojení zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, ústøedním úkolem centrálního vysavaèe je sní¾it riziko sekundárního výbuchu odstranìním takzvaného zbytky prachu. Øe¹ení proto maximalizuje bezpeènost jednotky rychle a po¾áru, pøièem¾ dal¹í umo¾òuje omezit náklady související s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.