Neonovy krajee

Zaøízení & nbsp; bizerba gsp-v není nièím novým jako ruèní gravitaèní krájeè, který zùstal v dne¹ní funkènosti. Jak jediný název naznaèuje, ¾e existuje centrální zpùsob, jak sní¾it studená masa a sýr. Je vybavena jednodílnou dorazovou deskou.

Drivelan UltraDrivelan Ultra Efektivní způsob, jak získat mužnost a plně uspokojit ženu

Tato deska spoleènì tvoøí odtokový kanál a zvý¹ený okraj stolu. Díky tomu do bytu neteèe ¾ádné kapaliny a èistota a zpùsob práce jsou udr¾ovány v souladu s obsahem zdraví a bezpeènosti. Oøezávátko je pravdìpodobnì volným problémem v myèce. Tento krájeè bude nakupovat pro øezání ji¾ zmínìných sýrù a masa, ale i pro tìlo ve významných dávkách. Zvý¹ené nohy umo¾òují snadné èi¹tìní oblastí, které byly získány pod krájením. Pøesné øezání je zaji¹tìno pomocí vhodného knoflíku pro nastavení tlou¹»ky. Zpracovává nabídku øezných kusù velikosti 0 a¾ 3 milimetry. Prùmìr no¾e je 330 milimetrù. Po¾adovaný zdroj napájení je 230 V. Po¾adovaná hloubka stolu je 70 cm od stìny.Krájecí stroj bizerba gsp-v je velmi snadné pou¾ití a pøi ochranì i pøi èi¹tìní. Diskutovaný typ krájeèe bude úspì¹nì vyu¾it ve støednì velkých a støednì velkých obchodních zaøízeních, v obchodech s potravinami a masem v gastronomii. Je charakterizována mnohem ni¾¹í poptávkou po elektøinì ne¾ jiné øezáky otevøené na trhu. V pohotovostním re¾imu spotøebovává energii a pouzdro je z eloxovaného hliníku.Krájeè je moderní zaøízení. Má dobrý povrch bez koncù, bez rohù. Je to témìø neznièitelný nástroj. Komponenty krájeèe jsou pøi demontá¾i velmi oblíbené. Samotný krájeè se vyznaèuje vysokou bezpeèností a komfortem práce.