Nouzove osvitleni hydrantu

Systémy nouzového osvìtlení mají v prùmyslu znaèný význam. Ve výrobních halách, kde zamìstnanci obsluhují stroje s dostupnými pohyblivými èástmi, mohou v pøípadì náhlého nedostatku osvìtlení trvale zranit a dokonce ohrozit jejich zamý¹lené pou¾ití. V dobì ztráty napájení zaøízení pøestanou pracovat, ale motory zrychlené na vysoké otáèky se zastaví jen nìkolik sekund po pøeru¹ení proudu.

Dokonce i v souèasných strojích, kde jsou pou¾ívány systémy, které automaticky blokují èinnost pohyblivých èástí po odpojení napìtí, jejich dokonèení témìø není bezprostøední. Pro zabránìní takovým událostem by se mìly pou¾ívat systémy nouzového osvìtlení. Jsou k dispozici pro jiné typy, ale úkol ka¾dého z nich je udr¾ovat osvìtlení místnosti po nìjakou dobu po výpadku napájení. Díky tomu mohou zamìstnanci bezpeènì zastavit stroje a v pøípadì po¾áru snadno opustit budovu.

Nejpopulárnìj¹í zpùsob nouzového osvìtlení, vhodný nejen v sektoru, ale i v obytných oblastech, jsou speciální svítidla. Svítidlo nouzového osvìtlení má malou vestavìnou baterii, která ukládá elektøinu v dobì denní instalace. V období náhlého útlumu napìtí pøepíná speciální elektronický obvod napájení svítidla na energii z baterie. Svìtlo svítí, dokud baterie nevyteèe. Systém svítidel má nìkteré nevýhody, které pøedstavují pou¾ití malých baterií, jen nìkolik desítek a nìkdy i nìkolik málo minut osvìtlení.

Nový systém, který lze v prùmyslu dát, je zalo¾en na nalezení dal¹í místnosti, kde jsou instalovány velké baterie a øídicí programy. Mù¾ete také pou¾ít generátor tak, aby nejen nouzové osvìtlení mohlo pracovat po mnoho hodin, ale mù¾ete také dát energii jiným zaøízením, napøíklad poèítaèùm nebo nìkterým strojùm.