Ochrana proti poeti eni a zkratu

Nejèastìji pou¾ívanou formou ochrany je proudová ochrana, vhodná pro elektrické instalace. Ochrana pøijímaèù, motorù, transformátorù nebo rozvadìèù je dùle¾itá, proto¾e jejich nejdùle¾itìj¹ím úkolem je chránit kabely. Metoda ochrany proti zkratu je ji¾ mnoho let. Del¹í technika má pozici v ochranì proti pøetí¾ení. Volba bezpeènosti vy¾aduje efektivitu ochrany a také dlouhodobé pøetí¾ení vodièù a kabelù.

Pravidla a zásady pro výstavbu elektrických definuje minimální po¾adavky, které chce zachytit zaøízení, s pøihlédnutím k zaji¹tìní bezpeènosti, jako jsou, mimo jiné, typ zabezpeèení, lásky a efektivity a umístìní. Existují situace, ve které je reklama je nároènìj¹í a bezpeènost musí být certifikovány. Stejný dopad na pou¾ití látek, kde bude instalace investováno. V pøípadì, ¾e pole jsou obzvlá¹tì náchylné k výskytu po¹kození elektrických systémù, po¾adavky na kvalitu automaticky stát velmi vy¹¹í.Zkrat se bì¾nì pou¾ívá typ zabezpeèení. Povinné hrát v jakémkoliv elektrickém obvodu je také hned na zaèátku, v místnosti vyvedl okruh, stejnì jako tam, kde je sní¾ení zatí¾ení kabelù napø. Sní¾ením prùøez ¾íly nebo jiné návod k pou¾ití. Na rozdíl od vystoupení, uvedení chránìny proti zkratu na vìtvi okruhu elektrárny není tam ¾ádná taková funkèní a jednoduché, kdy¾ si mo¾ná myslíte. Mohou být pøesunuty na silnice, které nejsou men¹í ne¾ 3 m od prvku. Z toho dùvodu pro poslední prvek poboèky zajistit dimenzována tak, aby zaji¹»ovací nainstalován pøi¹el pøed ním, tento pøístup je, ¾e pravdìpodobnost zkratu na zásilce je tì¾ký. Identická se dívá na vztah u soudu kabelù spojujících zdroje energie, mimo jiné, transformátory, baterie a generátory rozvadìè, za pøedpokladu, ¾e ochranná opatøení jsou umístìny v rozvadìèi, na okraji obvodu. Dvì výjimky jsou pøijaty, kdy¾ zbaveni dobrou úseku ochrany proti zkratu vodièù je pøesvìdèen, na zaèátku.Popsaný problém lze prodat velmi slo¾itì a nìkolik z nich je v¾dy v domácích instalacích v¹ech z nás.