Ochranne uzemnini budovy

https://ecuproduct.com/cz/atlant-gel-efektivni-metoda-ktera-vasho-clena-zvysi/Atlant gel Efektivní metoda, která vášho člena zvýší

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek, zisk elektrostatické jiskry. Nejèastìji se pou¾ívá v oblasti dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e být novou formou. Nejjednodu¹¹í a lehce komplikované modely jsou zalo¾eny na zemnící svorce také z kabelu. Vyspìlá a technologicky vyspìlá zaøízení jsou vybavena ochranou proti uzemnìní, díky ní¾ je pøípustné dávkování nebo pøepravu výrobku, pokud je uzemnìní pøísnì propojeno.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí bìhem nakládky nebo vykládky ¾eleznièních, silnièních tankerù, nádr¾í, sudù, tzv. velké pytle nebo prvky procesních instalací.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby se pravdìpodobnì stále míchá, èerpá nebo støíká hoølavé látky. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktem nebo pøevleèením jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. V dùsledku jednoduchého a náhlého kontaktu s uzemnìním nebo bez náboje mù¾e být vytvoøen krátký proudový impuls, který bude viditelný v kù¾i jiskry.Nedostateèná péèe o jiskrové výboje mù¾e mít za následek vznícení smìsi alkoholù a vzduchu, jak dokládá výbuch nebo velká exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu díky øízenému vybití elektrostatických nábojù.