Odborne kurzy pro ivoty rad

Motion Free

Nákup softwaru pro spoleènost je èasto omezen znaènými náklady. A nápoje z ekonomie je hledat levnìj¹í nebo dokonce volné náhra¾ky. Volné programy jsou zøídkakdy stejné funkce jako placené. Rozdíl mezi nimi se nejèastìji týká podpory problémù, které se ji¾ mohou vyskytnout bìhem jeho pou¾ívání.

Placené verze se objeví rychle a komplexnì, aby vyøe¹ily problémy na¹ich klientù. V pøípadì úspì¹ných volných verzí budeme obvykle hledat øe¹ení problémù nebo hledat slu¾bu na novém zpùsobu, jakým fóra spojují u¾ivatele daného softwaru. Problém vynalo¾ení dodateèné èástky na software existuje, ¾e je velmi nebezpeèné, pokud nejsme v bezpeèí, nebo je to správná hodnota. Mno¾ství mo¾ností, které daný program pravdìpodobnì nebude ve va¹í spoleènosti bì¾nì pou¾íván, tak¾e zaplatíte za produkt, který nebudete pøíli¹ doporuèovat. V tomto pøípadì je demo tøída efektivní øe¹ení. Enova demo program je atraktivním pøíkladem takového softwaru. Èlovìk nemusí platit za svùj nákup, nicménì se zavazuje, ¾e tak uèiní omezeními, která nejsou ve velké verzi. A samozøejmì napøíklad dokumenty, které budou vydány s pomocí programu envo, pou¾ijí hlavièku, která bude obsahovat inzerát pro pou¾itý bod verze programu. Demonstraèní verze navíc umo¾òuje pøidání omezeného poètu polo¾ek do databáze. Nicménì pokud se podnikatel rozhodne pøesunout celou skupinu, bude moci bez problémù importovat ji¾ vytvoøenou databázi. Taková výjimka je zvlá¹tì u¾iteèná pro mladé a malé firmy, které nechtìjí nést velké softwarové kurzy, které urèitì nebudou mít. Demonstraèní verze také umo¾òuje bezplatné spojení s technickou podporou výrobce softwaru.