Omas krajee

©kolení spoleènosti Atex nebo rozsah cílení jsou posuzovány a zahrnuty do potøeb dané znaèky nebo organizace. Následující seznam zobrazuje nejdùle¾itìj¹í otázky, na jejich¾ základì je vypracován závìreèný plán ¹kolení. Tento seznam by mìl být ve vhodných pøípadech roz¹íøen o nové otázky.

Státní výcvik Atex:právní dùvody kombinované s bezpeèností výbuchu: smìrnice ATEX 137 a vnitrostátní pøedpisy,Smìrnice ATEX95 a vnitrostátní pøedpisy; & nbsp; vzájemné vztahy mezi smìrnicemi ATEX137 a ATEX95,právní dùvody týkající se po¾ární bezpeènosti: vyhlá¹ka Ministerstva vnitra a správy ze dne 7. èervna 2010 o po¾ární ochranì prostor, stavebních konstrukcí a bytù; vzájemné informace s pravidlem ATEX137,hlavní zásady pro posouzení a umístìní zón nebezpeènosti výbuchu; extrémní posouzení vhodnosti výbu¹ných parametrù plynù, kapalin a prachových par,elektrostatické uzemnìní - význam obtí¾í, pøíklady a prùmìrná technologická øe¹ení,druhy ochrany proti výbuchu pou¾ívané v sektoru a hlavní pravdy jejich výbìru; základní pravidla pro zabezpeèení procesních zaøízení pøed nebezpeèím výbuchu,pøíklady jednotek, které ilustrují úèinnost pou¾ití jednotlivých systémù ochrany proti výbuchu,hlavní zásady bezpeèných pozic psaní a provozu stroje v blízkosti nebezpeèí výbuchu,pøíklady výbuchových situací v odvìtví,stupeò a dostupnost vìtrání a rozsah oblasti nebezpeènosti výbuchu, na pøíkladech plynárenských zaøízení, vodík, plyn propanbutan, acetylen; body nabíjení baterií, skøínì spolehlivosti pro skladování chemikálií,elektrické stroje v potenciálnì výbu¹ných oblastech - obecné pokyny pro montá¾ní zaøízení,nebezpeèí nebezpeèné havárie v tomto odvìtví; vybrané potí¾e spojené se skladováním, odpra¹ováním, systémy na manipulaci s uhlí v elektrárnách, omezení spojená s pou¾íváním systému na ochranu proti explozi,procesù a rychlých rizik v procesech s vyu¾itím biomasy.