Patny nimecky poeklad

Farmaceutický pøekladatel je velmi nebezpeèná práce, která vy¾aduje øádnou vazbu na individuální povolání, vysokou péèi a trvalý rozvoj slovní zásoby. Pokud jsme pak farmaceutická spoleènost, tak pro nás bude jistì farmaceutický pøekladatel u¾iteèný, a to i proto, aby vysvìtlil vysvìtlení o drogách vytvoøených v zahranièí nebo vysvìtlil výsledky nového výzkumu.

Tato hra bude nepochybnì skvìlým farmaceutickým koncertem, budeme mít zamìstnance rùzných národností a ne v¹echny budou provozovány ve stejném jazyce, a proto výsledky jejich otázek a výsledky jejich práce jsou uvedeny v jazyce, ve kterém hovoøí. A tady pøichází farmaceutický pøekladaè! A to je dùvod, proè by to mìla být osoba, kterou jste dìlali, aby se toto povolání, a to nejen zaèínající student, hned po maturitì, bez jakékoli profesionální zku¹enosti. Oh, ne! Farmaceutická pøekladatelka je vlastnì odpovìdnou prací (napøíklad jak pøekládat, napøíklad zku¹enost na místì nového léku, mù¾e záviset na tom, zda bude zavedena na trhu, tak¾e vy¾aduje odpovídající a co je nejdùle¾itìj¹í, odpovìdnou osobu, která zná místo této profese kdo pracuje. Lze bez nadsázky øíci, ¾e osoba, která je farmaceutickým tlumoèníkem, závisí na pøe¾ití spoleènosti, proto¾e tam jsou cizinci, tok komunikace chce být rodina a budován pravidelnì. Jakékoliv zpo¾dìní je nedoporuèeno, proto¾e pak pravdìpodobnì poskytnete sní¾ení potenciálních ziskù!Proto, pokud zamìstnáváme mu¾e, který pro nás bude pracovat jako farmaceutický pøekladatel, pojïme ho vést s osobou, nechtìme ¹etøit peníze za nábor a pak za její naplnìní. Stejnì tak musíme pøijmout, ¾e farmaceutický pøekladatel je v instituci nesmírnì dùle¾itou postavou a mù¾e vy¾adovat vysoké hodnoty. Pokud to nyní dovolíme, budeme se s tím vyrovnávat, dodateènì poskytneme pøimìøené finanèní zdroje, mo¾ná se nám podaøí skuteènì objevit správnou osobu, která vykonává povolání „farmaceutického pøekladatele“, a s touto spoluprací budeme spokojeni.