Poeitae pracuje poi praci

Na¹e mo¾nosti zahrnují pouze bohaté a technologicky vyspìlé pøístroje vèetnì vysavaèù atex nebo centrálních prùmyslových vysavaèù vyrábìných podle smìrnice atex. Zaji¹tìní bezpeènosti v poøadí práce, ochrana funkcí a funkènosti slu¾eb jsou v popøedí. Nejlep¹í sací a filtraèní úèinnost byla dosa¾ena díky pou¾ití vynikající tøídy pøísad, technicky vylep¹ujícím tvarùm a nepøetr¾itému postupu filtrace, vakuové a filtraèní techniky.

Ve va¹em velkém sortimentu najdete nejen malé prùmyslové vysavaèe, ale také specializované a mnoho efektivních strojù pro tøísky a kapaliny, stejnì jako agregáty typu S, které jsou vazbou prùmyslových vysavaèù a vakuových dopravních strojù.

Odèerpávání, vysávání, vakuové èi¹tìní a vakuové transporty pomocí odsávacích agregátù od 3 do 300 kW s filtrací v¹ech velikostí a plnými zákazníky, které distribuují prach.

https://v-socks.eu/cz/

Stacionární sací jednotky nasávají v¹echny neèistoty pomocí zabudovaných vysavaèù a umis»ují je do jiných kontejnerù nebo dopravních zaøízení. Sériovì vyrábìné faktory jsou pøizpùsobeny jednotlivým zále¾itostem.

Jsme pøedchùdcem v prùbìhu inovaèních mobilních sacích jednotek. Souèasné agregáty jsou umístìny na pøívìsech nebo nákladních automobilech, stejnì jako optimální nástroj pro práci podnikù poskytujících úklidové slu¾by výrobním závodùm. Tato zaøízení se u¾ívají pøi odsávání vìt¹ích dávek suchého produktu z velkých prostor. Byly vyrobeny podle ADR s provedením odolným proti výbuchu podle ATEX.

Pou¾íváme projektování, vytváøení, montá¾ a montá¾ zaøízení. Vyrábíme zaøízení pro odstraòování prachu ze strojù, sad zaøízení a cílù ve v¹ech odvìtvích prùmyslu. Navrhujeme a provádíme instalace výbu¹ných prachù.