Pohyb zbo i v evropske unii

Základní pøedpoklady Evropského spoleèenství

Pøesná odpovìï na otázku "Co je certifikát?" je spojena s vysvìtlením základních pøedpokladù, ¾e jsou Evropskou unií. Vyjadøuje se, ¾e principu jeho zapojení jsou tøi principy: volný pohyb zbo¾í, povìdomí a peníze. Za úèelem vytvoøení vý¹e uvedených zásad se èlenské státy EU rozhodly pøekonat v¹echny obtí¾e v obchodu uvnitø Spoleèenství a dohodly se na spoleèné politice v kontaktu s partnery mimo EU. Díky souèasnému mìstskému námìstí vznikla výmìnná oblast podobná poslední oblasti v pozici jedné zemì. Získala název jednotného evropského trhu nebo spoleèného trhu.

Spoleèný místní trh a zavedení èlánkù k nákupu

Jednou z nejvìt¹ích potí¾í spojených s obchodem mezi zemìmi jsou národní po¾adavky týkající se situace a bezpeènosti výrobkù. V ka¾dé zemi existovaly rùzné zákony a mno¾ství, které se mezi ostatními zemìmi výraznì li¹ily. Výrobce, který potøeboval nabízet své materiály v nových zemích, musel poka¾dé splòovat rùzné po¾adavky. V oblasti odstranìní pøeká¾ek obchodu bylo nutné tyto rozdíly zru¹it. Normy týkající se uvádìní výrobkù na trh nemohou být zru¹eny. Proto bylo jediným øe¹ením normalizace norem v celém spoleèenství, díky nim¾ obchodní výmìna závisela na jediných po¾adavcích.

V první fázi byl uèinìn pokus regulovat pøedpisy EU ve vztahu ke konkrétním kategoriím materiálù a zbo¾í. Poradenství o znaèné úrovni slo¾itosti a èasovì nároèných procesù bylo uvolnìno z takového øe¹ení.

Øe¹ením bylo vytvoøit zjednodu¹ený pøístup k otázce technické harmonizace. Byly stanoveny základní po¾adavky na bezpeènost pro dané skupiny výrobkù, které musí být dosa¾eny pøed uvedením výrobku nebo výrobku na trh na jednoduchém evropském trhu.

Podnikatelé ze zemí mimo EU, kteøí chtìjí uvádìt materiál do obìhu pro prodej ve Spoleèenství, napø. Z Turecka, se musí setkat, aby splnili své pøedpisy a pravidla EU týkající se kvality. Ukázat tuto skuteènost je v jejich rukou.

Byly vytvoøeny harmonizované normy, díky nim¾ podnikatelé vìdí, jaké by mìly být splnìny základní po¾adavky. Není to v¹ak povinnost uplatòovat tato pravidla. Podnikatel mù¾e v pùvodním øe¹ení prokázat, ¾e jeho výdìlky jsou poskytovány k obchodování na trhu Spoleèenství.

Cer certifikát - prohlá¹ení výrobce

Oznaèení CE je stejnì podivné jako prohlá¹ení výrobce, ¾e výrobek splòuje pøísné po¾adavky smìrnic, které jsou pøedmìtem zájmu.Má formu prohlá¹ení výrobce nebo jeho zástupce. Potvrzuje, ¾e produkt existuje ve spolupráci s obvyklými po¾adavky obsa¾enými v informacích týkajících se konkrétního produktu. ®e pak pøedstavují jednu nebo nìkolik jiných smìrnic.

Právo Spoleèenství stanoví pøedpoklad shody a splnìní minimálních po¾adavkù spojených s bezpeèností výrobku oznaèeného znaèkou CE.

Certifikát CE je pøeveden pod odpovìdnost výrobce nebo zplnomocnìného zástupce. Je to stejné, jakmile se proká¾e, ¾e produkt splòuje základní po¾adavky smìrnice. Pro zji¹tìní této skuteènosti probíhá postup posuzování shody a po pozitivním ovìøení se vydává prohlá¹ení o shodì. Postupy posuzování shody se mohou li¹it v závislosti na rizicích spojených s dr¾ením výrobku. Èím vìt¹í je riziko pou¾ití produktu, tím daleko je ¹patné, tím více postupù musí být dosa¾eno jeho výrobcem nebo autorizovaným zástupcem. Ve vybraných pøípadech jsou vy¾adovány po¾adavky na dokonce asi deset norem Spoleèenství.