Poiprava dennich jidel

Kniha v kuchyni, vaøení nebo pøíprava malých jídel se stává klidnìj¹í a hlavnì rychlej¹í. Jsem èlovìk, který rád usnadòuje pobyt v kuchyni. Pokud to mù¾e pro mì udìlat stroj, proè to poèítám, aby fungovalo samo. Je to jednoduché, ¾e pak udìlá dobré a dobré, a u¹etøím èas.Mùj nový objev je elektrický krájeè zeleniny. Pøedstavuji jí ji pùl roku a zaèal jsem pøemý¹let, jak se mi bez ní podaøilo pracovat bez ní.

Pøípad vypadá docela jednodu¹e. Vezmu zeleninu, druhé tlaèítko a vezmu v úvahu buï zeleninový salát, nebo brambory strouhané na bramboráku, nebo nasekanou cibuli bez slz. Zní to neuvìøitelnì? Také si to myslela, dokud jsem se v kuchyni nepokou¹ela pou¾ít øezaèku zeleniny.Na trhu ji¾ máme mnoho typù takových øezaèek zeleniny. Skuteènost, ¾e jsou elektrické, je velmi dùle¾itá vìc. Vysoká odolnost zaøízení umo¾ní dlouhodobou a efektivní práci. Já jsem v souèasné dobì v poku¹ení k krájeèi, který je jen pøídavek, pøekrytí mého mlýnku na maso. Dobré øe¹ení, mám rád takové multifunkèní zaøízení. Já jsem asi pìt, ¹est stejných záplat pro krájeè, ka¾dý má jiné èepele také má jiné pou¾ití, pøidané k jinému typu zeleniny. V¹e je dáno skvìlým kovem, který je urèen k èi¹tìní v myèce, nekoroduje a neobtì¾uje. Osobnì jí neøíkala nic nového.Øezaèka zeleniny je její ohýbání, má vr¹ek pro ¹roubování do stroje a nìkolik èepelí. Témata nejsou dobrá, ale nepochybnì multifunkèní. V souèasné dobì jsem byl schopen otestovat v¹echny èepele. Dokonale shucks mrkev, pro slabé a tì¾ké kousky. Tak to funguje dobøe pøi pøípravì brambor na bramboráky. Okurka na misera je nakrájena za sekundu a cibule na malé kostce. Kromì toho, i se sýrem je skvìlé, pokud chcete øez nebo prou¾ek, staèí vybrat odpovídající pøekrytí.Z my¹lenek druhých vím, ¾e ka¾dý krájeè v kuchyni je poklad. Zelenina je zdravá, stojí za to zapomenout na nì v na¹ich jídlech a jejich realizace díky krájeèi je divoce funkèní úkol.