Pojistny ventil 1 5 bar

Vystupujeme v dobách, kdy na nás èekají prakticky jakákoliv nebezpeèí. Èasto by mì napadlo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. To vedlo k výbuchu kotle, který na svatbu vyústil, ale také nákladné opravy. Jsem si jen vìdom toho, ¾e v tomto cvièení mù¾ete snadno ztratit ¾ivot, ale vìt¹ina mu¾ù si není vìdoma souèasného problému.

Na svatbu, je v souèasné dobì toto téma, jako jsou ventily nebo bezpeènostní ventily. To je pak styl ventil, který se automaticky aktivuje, kdy¾ je tlak plynu nebo páry pøekroèí limitní hodnotu. Tím se zabrání explozi takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e, potrubí, zatímco celek. Poprvé byl pou¾it v druhé poloviny sedmnáctého století ve velmi cenovì dostupném zaøízení, který byl tlakový hrnec.Podíváme-li se pozornì na nejjednodu¹¹í modely pojistných ventilù, zjistíme, ¾e existuje zcela køehká deska, která je po¹kozena pøi prùchodu plynu pøípustným tlakem.Bohu¾el velmi èasto byl ventil sám peèený. Èasto to bylo nevìdomky úètováno zákazníkem zaøízení. Proto bylo snadné pou¾ít dva nezávislé ventily, obvykle vlo¾ené do opaèných koncù daného zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì uvádìny v parních strojích. Tím se zabránilo potøebnému zvý¹ení tlaku, které pøevládalo v procesu øízení vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, co¾ by mohlo mít za následek smrt v¹ech cestujících.Doufám, ¾e mám zájem ètenáøe o pojistných ventilech. Ka¾dý, kdo si pøeèetl tento èlánek, si pravdìpodobnì ji¾ uvìdomuje, jak nesmírnì dùle¾itou otázkou jsou tyto procesy v posledním svìtì a prùmyslu.