Pokazte jidlo

Mnoho jídlo je v polských èasech promarnìno, co¾ by se nemìlo dìlat. Vzduch je jedineèný kvùli poklesu jídla. Potrava pak ztrácí nutrièní hodnotu a chu». Jak dosáhnout toho, abyste se tomuto vyhnuli? Nepochybnì existují souèasné systémy. Nìkteré mo¾nosti nejsou pøíli¹ moudré, napøíklad jíst sílu jídla, která nám byla ponechána. Tak co mohu navrhnout?

Na mém místì se nachází hermetické balení jídla, díky nìmu¾ nakupuji a nemusím si dìlat starosti, ¾e polovina bude zbyteèná. Jídlo mù¾e vydr¾í spoustu èasu, dokud jej nerozbalíme. Pokud k tomu dojde, mù¾eme to obvykle dostat z vakuových nádob, co¾ je podle mého názoru jedním z nejdùle¾itìj¹ích problémù, které by mìly být v kuchyni. Momentálnì vám uká¾eme nìkteré pøíklady, které vás mohou pøekvapit. Víte, kolik bude chléb ve vakuu trvat? Dva a¾ tøi dny. Mezitím chléb, který je vakuovì balený, trvá 7 a¾ 8 dní. V potravináøských výrobcích mù¾eme pozorovat vìt¹í mìøítko, které necháme v lednièce. Hovìzí maso, které není vakuovì balené, trvá tøi a¾ ètyøi dny a vakuovì balené od tøiceti do ètyøiceti dnù! Mù¾eme tedy odvodit, ¾e vakuové skladování potravin nám umo¾òuje zvá¾it jeho vitalitu a styl dokonce i 3-5krát déle. Vidíme tedy, ¾e existuje zvlá¹tní potøeba pracovat v poøadí tìch, kde je pøíli¹ mnoho jídla. Pokud jde o výbìr vakuových kontejnerù, urèitì existuje velká skupina. Dám vám nìkolik vzorových mo¾ností: vakuové nádoby, vakuové nádoby, vakuové vaky nebo vakuový balicí stroj. Pravdìpodobnì existuje mnoho mo¾ností. Mù¾eme zabalit témìø cokoli. V¹ichni si mohou vybrat nìco pro sebe, a kontejnery, které kupujeme, budou trvat znaèné èasové období. Za zmínku stojí, ¾e vakuové balení nenahrazuje teplotu, která existuje v chladnièce. Co je stále hodnì originální - vakuové balení nám u¹etøí spoustu penìz. Tak¾e na zaèátku budete muset vynalo¾it jen málo penìz na správné vybavení, ale v budoucnu si myslíte, ¾e je to víc ne¾ dost.