Pokladna na pau alni eastku

Dnes mnoho Polákù pracuje v zahranièí, tak¾e potøebují dokumenty pøelo¾ené do angliètiny. Stále mnoho polských firem pùsobících v mezinárodním prostøedí chtìjí ty, kteøí chtìjí prezentovat svùj ¾ivotopis v cizím stylu, a to pøedev¹ím v anglickém stylu. V Polsku je sotva nìkdo ochoten dìlat vìci profesionálnì pøelo¾ené náborové dokumenty. Je tedy dùle¾ité, aby pøeklad CV byl svìøen specialistovi.

Zejména v Polsku si sami napí¹íme ¾ivotopis nebo doprovodný dopis a zøídkakdy mu udìlujeme roli, která se specializuje na lidské zdroje & nbsp; Mezitím je èasto stejná chyba, ¾e máme prospìch ze ztráty potenciálního zamìstnání. Aèkoli mluvíme anglicky na komunikativní úrovni, nezajímáme se o speciální specializované slovní zásoby, které se èasto objevují v náborových dokumentech. Pøesto¾e dáváme, ¾e pí¹eme dobøe, fráze, kterou pou¾íváme pro rodilého mluvèího, zní ¹patnì, umìle, okam¾itì se v oèích ¹patnì pøekládá text, proto¾e èlovìk, který øídí daný jazyk od narození, to nikdy neøekl. A¾ do posledního musíte mít dobrou jazykovou, gramatickou nebo stylistickou syntaxi.Je velmi dùle¾ité koupit si úroveò jazykových znalostí, která pùjde do psaní vlastního ¾ivotopisu v cizím stylu. Zamìstnavatelé potvrzují, ¾e dopisy, které získaly v anglickém stylu, jsou velké s pøeklepy, pravopisnými chybami, gramatickými chybami a pøevodem polských vìty na text. Samozøejmì, ¾e pro takový pól bude takový návrat jednoduchý, proto¾e vìci, samozøejmì, jako my v pol¹tinì, ale domorodý Anglièan mù¾e zpùsobit pomìrnì málo problémù. Tak¾e skuteènì zhor¹uje svùj pøípad v náborovém procesu a nìkdy dokonce pøedstavuje na¹i porá¾ku.Zvlá¹tní rozpaky jsou zpùsobeny nedostatkem v ¾ivotopise, pokud jsme v jazykové sekci zadali pokroèilé jazykové uèení. Polovina ve¹keré chudoby, pokud se nepotøebujeme uèit jiný jazyk na urèitém místì v nepøetr¾ité práci. Je¹tì hor¹í je, jestli je z hlavních po¾adavkù na drink nìjaký nápoj, abychom se dostali na urèitou pozici, nìco, co dennì budeme ¾ít v na¹í ka¾dodenní funkci. Pak budou nedostatky v ¾ivotopise jistì diskvalifikovány. Tak¾e stojí za to investovat do profesionálního pøekladu CV.

zdroj: