Pokladna s elektronickou kopii

Polská kuchynì se skládá z výhod oproti pokrmùm z masa. Tak¾e ze systému, ve kterém vytváøíme hovìzí, vepøové a drùbe¾í, závisí na tom, zda na¹e jídlo bude výsledkem nebo selháním.

mytíMaso je tøeba umýt tìsnì pøed spu¹tìním. Není dovoleno, abychom se podívali, jestli se chceme ulo¾it do chladnièky, proto¾e v prùbìhu mytí èekáme na jeho velikost nebezpeèné bakterie, které mohou urychlit proces jejího rozkladu. Po umytí masa mù¾eme dùkladnì umýt ruce. Je tøeba také uva¾ovat o èistotì v pøípadì v¹ech pøedmìtù (no¾ù, sekacích desek, s nimi¾ bylo surové maso v kontaktu.

Øezání a pøidáváníMaso by mìlo být v¾dy rozøezáno po vláknech. Bude to díky nìmu jasné a pohodlné. Pro øezání masa bychom v¹ak mìli pou¾ívat ostré no¾e. Dobrým zvykem je ka¾dé ostøení a oplachování. Díky tomu nebudou øezané kotlety nijak nevzhledné. Dùle¾ité je zejména proto, ¾e d¾us se protáhne otøepanými okraji, tak¾e maso ztrácí svou ¹»avnatost a vùni.

Nejlep¹ím pøístupem je maso døíve marinované. Marinádu lze zpracovat s èesnekem, olivovým olejem, rozmarýnem nebo jinými bylinami a koøením. Aby marináda absorbovala hodnì, stojí za to pøedem dehydratovat. Drtiè masa je tedy nenahraditelný. Díky tomu maso absorbuje lépe marináda, kterou jsme vyrobili, bude také lep¹í.

Tepelné zpracováníMarinované maso mù¾e být sma¾ené, pra¾ené nebo dusené. Sma¾ení a du¹ení, by mìlo být, ¾e èím ni¾¹í je teplo pak mohla zpùsobit tolik. Maso se umístí do skupiny bílkovin a tukù, proto¾e pøíli¹ rychlá a vynikající teplota znamená, ¾e je krátká a ko¾ený. Vyprazdòovat je pøi hlub¹í teplotì zpùsobí, ¾e se roztaví v ústech. Pøi peèení je tøeba zajistit, aby bylo maso v¾dy napájeno tukem. Díky tomu si zachová vlastní bohatost a chu».