Pracovni a ivotni podminky pracovniku v devatenactem stoleti

Poruchy osobnosti jsou druhem psychické degenerace, její¾ klíèové rysy jsou hluboce zakoøenìné a nádherné vzory informací z centra, které znemo¾òují práci ve spoleènosti na oddìlení obecnì uznávaných norem. Zdrojem v¹ech typù poruch mohou být zku¹enosti, které jsme za¾ili nejen v dìtství, ale i v pozdìj¹ích ¾ivotních úrovních, strach nebo dokonce nedostatek naplòování základních ¾ivotních potøeb. & Nbsp; Charakter lidí, kteøí mají hodnì nebo ménì nebezpeènou poruchu lidí, pak bude:

hluboce zakoøenìné takové osobní èásti, které jsou navíc znaènì pøepracovány ve vztahu k celkovým charakteristikám mladého mu¾e,nedostatek schopnosti pøizpùsobit se pøípadu - to znamená, ¾e známá hlava v nìkolika dal¹ích vìcech se bude dr¾et stejného kurzu,Ukázalo se, ¾e v¹echny vlo¾ené prvky jsou nejen ve støedu reality, ale také v úspìchu my¹lení a milování ostatních lidí. Je tedy také velmi silný v okam¾iku kontaktu s následnými lidmi, co¾ mù¾e být v úspìchu ¾en s poruchami osobnosti silnì vadné,rysy postav s poruchami tvoøí obecný vzor jiné, odli¹né osobnosti, a nejsou to individuální chování, která vznikají z toho, ¾e se ocitnou v urèité situaci.

Mù¾ete rozli¹it mnoho zpùsobù poruchy osobnosti, od tìch, které se vyznaèují tím, ¾e zpùsobují utrpení, naprosto ne¹kodné, aby nasmìrovaly lidi, aby se pokusili zpùsobit zranìní. Ní¾e jsou uvedeny nìkteré z nejatraktivnìj¹ích typù du¹evních poruch:

schizoidní osobnost - osoba s tímto stylem poruchy osobnosti má èasto dojem mimoøádnì tì¾kého a nezamìstnaného èlovìka, který se schází ve svém vlastním svìtì. Na prvním setkání tohoto modelu se èlovìk pøipravuje na dlouhou vzdálenost a plný, dokonce i nìkolik empatických. Jeho my¹lenky jsou velmi originální a / nebo velmi originální. Du¹evní stav schizoidní osoby bude také zodpovìdný za obleèení; tento zamìstnanec bude chránit dobrý a vhodný styl obleèení, nìkdy excentrický, nikdy a nebude následovat módu nebo obecnì uznávaný zákon toho, co se zdá. Dùvody pro pád do posledního stylu poruchy nejsou tak dobøe známé nebo definovatelné. Nìkteøí vìdci trvají na tom, ¾e jsou zpùsobeni nadmìrnou péèí o rodièe v malém vìku lidské bytosti, jiní naopak. Psychiatøi zakládají svou diagnózu na pacientovì setkání s nedostatkem nebo zanedbatelným ¾ivotem, aby uspokojili své vlastní potì¹ení, emocionální chlad, nedostatek zájmu jak o chválu, tak o kritiku, o samotu ao nedostatek ochoty zmìnit souèasnou úroveò.emocionální úzkost - je charakterizována dvìma typy lidí s emocionálním stresem: rychlým typem a hranièním mu¾em. U ¾en s obìma typy dysfunkcí lze øíci, ¾e impulzivita je vysoká bez ohledu na dùsledky, rychlý výbuch hnìvu, hyperaktivitu nebo podrá¾dìnost. Oba typy emoèních ¹okù v¹ak mají znaèný rozdíl. Impulzivní èlovìk, proto¾e nemá kontrolu nad láskou a udr¾ováním, které je vìt¹inou v extrémních situacích, si navíc stì¾uje na silné psychologické napìtí. Hranice je nebezpeèná vìtev emocionální úzkosti, proto¾e skákání nálady u ¾eny trpící touto du¹evní nemocí jsou tak ú¾asné a náhle, ¾e ve vìt¹inì pøípadù jdou k sebevra¾dì.Obavy - tento typ poruchy èlovìka je docela klidný a èitelný ètenáøi. To znamená, ¾e trpící èlovìk se bojí. A její strach mù¾e vytvoøit doslova v¹echny èásti rostoucích a obsahujících objektù. Dùsledkem je zvá¾ení zále¾itostí a èinností, které se zabývají ¹patnou úzkostí, co¾ v nejatraktivnìj¹ím pøípadì vede pouze k tomu, ¾e jsou sociální, v nejhor¹ím a dokonce k sebevra¾dì èi agresi namíøené proti jiným lidem. Cítí se pocity fobií, jako jsou arachnofobie, homofobie, klaustrofobie nebo dokonce i pediofobie (strach z panenek, triskideofobie (strach z 13 a také pedofobie (strach z dìtí nebo dokonce i aerofobie (strach ze vzduchu.závislost - nemluvíme o rùzných typech závislostí. Osoba s poruchou osoby v oblasti závislosti je prostì závislá na této osobì. Nemù¾e se vyrovnat s pøedpisy, které se vztahují na v¹echny z nich, umo¾òuje cizincùm jednat na základì rozhodnutí, která se týkají novosti pacienta v akci, neví, jak rozhodovat samostatnì, je závislá a submisivní.

Zákon existuje, ¾e èlovìk, který je dùle¾itý s èistým srdcem ve velkém a zdravém, není na¾ivu. Pokud v¹ak dobrý rys pøestane být znepokojivì pøehnaný, hodnì je kvùli bezpeènosti získat názor psychiatra.