Projevu o technickem pokroku

Ka¾dý den se v ka¾dém stádiu setkáváme s technologickým pokrokem ve srovnání s vèerej¹ím. Mnozí z nás dìlají v¹e pro to, aby dr¾eli krok, a pro mnohé je technický skok brutální a nevìdí, jak s tím vypoøádat.

Pokrok nás vezme v¹echny. Napøíklad nìkteøí uèitelé se sna¾í diverzifikovat aktivity, které provádìjí s multimediálními doplòky, a øidièi pøiblí¾ili vozidlo stále více a více gadgetù, které se zabývají maximem pohodlí a radosti z jízdy.Tento pokrok je smí¹ený pro mnoho dilemat a plné denní volby. Obchodníci èasto skonèí v osobì, která je nejpravdìpodobnìj¹í hotovostí u mnoha levných modelù. Zeptávají se, zda fi¹kální tiskárny nebudou úèinnìj¹í vklad v zaznamenávání svých slu¾eb / zbo¾í. Milióny prùmìrných zamìstnancù v podnicích jsou problémem s nejmodernìj¹í inovací, co¾ jsou samoobslu¾né pokladny.Diskuse o tom, zda je technologický pokrok v takovém mìøítku, který nás ka¾dodennì ovlivòuje, je dokonalý nebo ¹patný, nemá význam. Nikdo z nás ji neudr¾uje a v¹e, co mù¾eme dosáhnout, je pokusit se pøizpùsobit se a pøesto se neztratit v hodnotách toho, ¾e jsme v plném technologickém pokroku. Tak co byste mìli udìlat, abyste udr¾eli rovnováhu, kterou potøebujete? Za prvé, mù¾ete najít pole, které mù¾e existovat pro nás, a schopnost toho ¾ánru je pro nás neju¾iteènìj¹í.Stojí za to, ¾e tato vìc závisí na va¹í profesionální èinnosti. Èasto si neuvìdomujeme, kolik by na¹e ka¾dodenní èinnost mohla zlep¹it jedno dal¹í zaøízení nebo vá¹ nápad v místním poèítaèi. Pøi provádìní stejných èinností na denní bázi èasto trpíme sítí rutin a zapomínáme, ¾e èasto jeden den vìnovaný kvalitì zlep¹ení práce mù¾e mít za následek mnoho u¹etøených hodin a není pro nás zbyteèným dnem.Ve smyslu pravidelného vytváøení stojí za to nalézt vhodný zdroj daný tím, jak se otevøe odvìtví technologie, které nás zajímá. Na odpovìdném námìstí je spousta èasopisù, ve kterých mù¾eme najít zajímavé informace. Stojí za to hledat je na internetu, na prùmyslových portálech a na internetových diskusních fórech, kde jsou jejich nad¹ení odhadnuty podle jejich znalostí.