Psychika 2 5 let

V podmínkách pra¹nosti látek s nebezpeèím výbuchu je nutné pou¾ívat zaøízení s certifikátem ATEX a konstrukcí navr¾enou a vyrobenou podle pravidla ATEX, která se nachází v zemích EU.

Pøi pracích v pra¹ném prostøedí s prá¹kem barvy jsem mìl uhlí nebo prach organického pùvodu (napø. Døevo, pøedev¹ím je nutné zajistit správné odstranìní prachu. Efektivní odsávání prachu ATEX (odsávání prachu z atexu úspì¹nì eliminuje vìt¹inu nebezpeèí, ale pro úèinné fungování u sumcù je nutné uzavøít øádnì pøipravená a mo¾ná i dobrá technická, technická a procedurální øe¹ení. Jaká øe¹ení?

Odsávání prachu ATEX v provozuPøi práci je mo¾né odsávání prachu ATEX (v souladu s evropskými smìrnicemi poskytnout:- pou¾ití lokálních popruhù umístìných v blízkosti zdrojù, které vyzaøují výbu¹ná prostøedí, jsou øemeny samonosnými rameny, prùmyslovými kukly nebo speciálními výdechy,- pravidelné vysávání povrchù, na kterých jsou uspoøádány prachové clustery (pro dùkaz kolem obrábìcích strojù, pro tento projekt by mìly být pou¾ity prùmyslové vysavaèe,- dobré uzemnìní pracovních nástrojù a samotného systému na odstraòování prachu, proto¾e mù¾e také fungovat elektrostatické náboje - uzemnìní zabraòuje této události,- øádná konstrukce sbìrných kanálù a poji¹tìní proti erozi,- pou¾ití ventilátorù, filtrù a odpra¹ovacích zaøízení navr¾ených v souladu s pravidlem ATEX s pøíslu¹nými certifikáty.Pro maximální mo¾nou ochranu proti výbuchu stojí systémy odluèování prachu ATEX za to, ¾e je tøeba dodateènì namontovat do hasicích pøístrojù (po¾ár a / nebo po¾ár uvnitø zaøízení.