Registraeni pokladny pro vydani roku 2014

Pokladna, známá jako pokladna, jako auto chce být spojena s pravidelnou revizí. Koneckoncù, v tomto pøípadì musí být toto pøezkoumání vytvoøeno nejpozdìji dva roky od posledního pøezkumu nebo fiskalizace. Pøehled pøehledu pokladny, cena krizí se pohybuje v rozmezí od 100 PLN do 200 PLN s pøístupem.

Povinnost revize pokladny vyplývá z pøíslu¹ných právních pøedpisù. Právním základem dvouletého èasového rozvrhu registraèních pokladen je § 7 odst. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 naøízení ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 v podstatì podmínky pro pou¾ívání registraèních pokladen. Spolu se zákonem a samozøejmì s ustanoveními § 61 odst. 3 trestního zákoníku se neplnìní nebo pøedèasné provedení kontroly v pokladnì chápe jako nesprávné vedení knihy a hrozí ulo¾ení pokuty za daòový delikt. Nicménì levnìj¹í mo¾ností pro ka¾dou dvouletou revizi je provozovat ji ka¾dý rok. Pøi pøezkoumání pokladny je tøeba zmínit i stanovení vhodného data, které se pøedpokládá na základì daòového øádu. Spolu s umìním. 12 odst. 3 tohoto zákona jsou lhùty uvedené v kvìtnu s datem posledního dne pøedchozího mìsíce, který zaruèuje první den data, a pokud takový den nebyl tento mìsíc - poslední den daného mìsíce.

Povinnost dohlí¾et na datum kontroly registraèní pokladny spoèívá na osobì, která pou¾ívá diskutovanou pokladnu. Majitel by mìl informovat servisního technika o nezbytnosti takového pøezkumu do dvou let od poslední inspekce. Pokladní zamìstnanec musí do pìti dnù ode dne doruèení oznámení vyhotoveného dr¾itelem daòového rejstøíku provést povinnou technickou kontrolu pokladny (v podstatì § 31 odst. 4 zákona.

Pøezkoumání technického stavu pokladny by mìlo pøedev¹ím kontrolovat: stav v¹ech kontrol, stav bydlení, srozumitelnost daòových dokladù, pracovní program, správnost provozu, stav pamìti a stav baterií.Na konci vyhýbání se vystavení sankcí na kartì daòového úøadu by daòoví poplatníci mìli sledovat data kontroly pokladny.