Rodina rozvodu a kod peee

Ka¾dý rok se tisíce man¾elství kvalifikuje na rozlouèení, ani¾ by se sna¾ilo zachránit vztah. Kdy¾ zaplatíte, ¾e nás u¾ nic nepøipojuje, vybíráme pohodlnou cestu, která je rozdìlena dohodou stran. V¹echno mù¾e být provedeno za pùl hodiny, zatímco v hodnotì, kdy jsme více, jsme svobodní, mù¾eme se vrátit zpìt do obìhu. Vìt¹ina rozvodù pochází z hlav, jejich¾ man¾elství je levnìj¹í ne¾ pìt let praxe. Problémem je ten poslední, ¾e se nezajímáme o ka¾dodenní ¾ivot, který potøebujeme sdílet s druhou osobou. Mìli bychom se setkat a napùl vyøe¹it kompromis, který je u¾iteèný ve v¹em.Má rostoucí problémy v man¾elství v¾dy poslat k rozvodu? Samozøejmì ¾e ne. Rodinné poradenské centrum je místnost, kde mù¾eme také najít hodnì reakcí na otázky, které nás obtì¾ují. Bìhem náv¹tìvy hraje terapeut roli mediátora, který nás nauèí, jak mluvit, pøedjímat a provádìt boj za to, co nás spojuje. Nejèastìj¹ím dùvodem pro na¹e selhání jsou komunikaèní problémy, které zaujmou odli¹né potøeby partnera z pohledu sexu, výdajù penìz a výuky dìtí. Není to bezvýznamné a skuteènost, ¾e dobøe známou novou polovinu neznáme. V takovém pøípadì mluvíme o nesluèitelnosti znakù.Nebo døív jsme nevidìli takové chování, které nás dnes trápí a frustrují, nebo pøirozenì vznikly spoleènì bìhem na¹eho ¾ivota. Jako lidé se neustále mìníme a charakter je také pøedmìtem tohoto procesu a nìkdy se na¹e zku¹enosti s partnerem jednodu¹e mìní na výsledek ztracené dùvìry. Bohu¾el v Polsku stále existují stereotypy, které nám øíkají, ¾e svatební terapie je hanbou a nepøirozeným pøírùstkem, ale nemù¾eme si pomoci. Existuje zaèarovaný kruh, který obvykle má v rozvodovnì známý úèel.