Schizofrenie negativni symptomy

Jedná se o poruchu osobnosti, její¾ vznik závisí na mnoha sociálních a genetických faktorech. Jedním z nejzøetelnìj¹ích obratù v lidské psychice je schizofrenie.

Prolesan Pure

Co se v¹ak projevuje tato du¹evní slabost? Je to tak nebezpeèné?Od poèátku je schizofrenie stylem du¹evní poruchy. Obyvatel, který je nemocný, má problémy s osobou, vnímá svìt zcela jinou technikou ne¾ zdravý èlovìk. V takové osobì jsou problémy s vyjádøením svých názorù a jejich výukou, mohou být také ¹patnì pochopeny z dùvodù jejich hraní. Schizofrenie obvykle postihuje mladé lidi, pubertu nebo ranou dospìlost, nebo kolem 20-26 let. Tuto du¹evní nemoc je tì¾ké odhalit. Vypadá postupnì a pomalu, ale existují urèité skuteènosti, kdy se její pøíznaky projevují rychle, ze dne na den. Bez ohledu na to, zda se schizofrenie postupuje postupnì nebo se objeví sama, její aktivace je zpùsobena silným pøe¾itím zpùsobeným vnìj¹ím faktorem nebo onemocnìním.

Moderní medicína ve válce se schizofreniíV souèasné dobì medicína nezná pøesné pøíèiny utrpení schizofrenie. Výzkumníci se v¹ak zamìøili na genetické faktory, zejména na typ po¹kození v DNA kódu. Mezi pøíznaky, které jsou pova¾ovány za klíèové pro schizofreniky, patøí neustálá únava, apatie, bludy, sly¹ení hlasù, osamìlost a pocit prázdnoty, jako¾ i poruchy trendu a halucinace. Pokud to napí¹ete sami nebo v na¹em jednom z vý¹e uvedených pøíznakù, musíte se obrátit na specialistu na psychiatra. Po konzultaci s odborníkem (v pøípadì potøeby bude zahájen nezbytný postup.Existuje mnoho psychologických testù na internetu, a to jak v pol¹tinì, tak v angliètinì, co¾ nám pomù¾e v první diagnóze a zjistit, zda máme sklon k schizofrenii. Samozøejmì, ¾e jen vymý¹lení pozornosti vytvoøené automatizovaným testem osobnosti je ¹patné, a vy byste nemìli zakládat svùj hlas na mo¾ných obratech v na¹í psyché. A jistì jeho po¾adovaný úèinek mù¾e pomoci jako podnìt k vá¾nému zvá¾ení náv¹tìvy u lékaøe.