Sekundarni zpracovani doeva

Zpracování døeva je v posledních letech stále známým odvìtvím podnikání. Bez dùvodu posledního nebo tesaøského rozhodování je rozhodující osoba nebo osoby zamìstnávající mnoho pracovníkù urèitými definicemi této profese beze zmìny.

Nápoje z míst, které v¾dy doprovázejí proces mechanického zpracování døeva, jsou tvorba vedlej¹ích produktù, napøíklad tøísek a prachu.

Ka¾dý, kdo alespoò jednou byl v truhláøské dílnì, ví, ¾e pohyb po truhláøských strojích mù¾e mít za následek opylování obleèení a èipù pøipevnìných k obuvi. To se opakuje v nevyhnutelném stavu vìcí, nicménì pravidlem není úèinek.

Pøítomnost tøísek a prachu na hale truhláøské dílny s sebou nese rùzné druhy nebezpeèí. Kromì úvah spojených s estetikou odìvù mají pøedev¹ím mo¾ný zdroj nebezpeèí po¾áru. Su¹ené, jemné kousky a prach jsou velmi hoølavé. Pokud vezmete v úvahu mo¾nost i jiskøení pøi øezání døeva nebo elektrické instalace, která vychází z faktù, je snadné si pøedstavit lehkost po¾áru.

Prach se skládá a dal¹í nebezpeènou otázkou je cesta výbuchu èástic pohybujících se ve vzduchu. Tento zjevný fyzický jev v blízkém ¾ivotì pøiná¹í riziko vá¾ného po¹kození bohatství lidí.

Dokonalým øe¹ením pro sní¾ení mno¾ství volného pohybu vedlej¹ích produktù zpracovávajících døevo je pou¾ití øádnì naplánovaného systému èi¹tìní, kterým jsou zaøízení pro sbìr prachu. Tento typ zaøízení, nejèastìji pøipojený pøímo ke strojùm, umo¾òuje odsát prach a tøísky na úrovni jejich vzniku a následnì je dopravit do skladu. Díky tomu je skvìlé zaøízení, které vám pomù¾e pøi poslední práci.