Smirnice 94 9 ce atex

Smìrnice ATEX ve svém právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Sni¾uje se na výrobky urèené pro knihu v oblastech ohro¾ených výbuchem. Výrobky musí dodr¾ovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale také na ochranu zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Studijní pøedpisy tento normativní jednat o úroveò bezpeènosti, a také souvisí s aktuálním celého postupu posouzení do znaèné míry podmínìna stavu ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude zaøízení fungovat.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí urèitý výrobek splòovat, aby mohl být pøijat v oblastech ohro¾ených výbuchem. A jakou zónu je to? Nejdøíve zde mluvíme o uhelných dolech, kde je velmi vysoká pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje podrobné rozdìlení zaøízení na trati. Jsou to dva z nich. V poèáteèní tøídì existují zaøízení, která jsou v podzemí pøidìlena také na plochách, které mohou být vystaveny riziku výbuchu metanu. Druhá èást se týká zaøízení, která jsou pou¾ívána v budoucích lokalitách, ale která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky pro osoby vydìlávající peníze v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu a uhelného prachu. V rámci harmonizovaných limitù v¹ak lze nalézt dùle¾itìj¹í po¾adavky.

Je tøeba si uvìdomit, ¾e pokrmy podobné tìm, které se nacházejí v blízkosti potenciálnì výbu¹ného prostøedí, by mìly být oznaèeny znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být pøesná, viditelná, trvalá a èitelná.

Oznamující orgán zkoumá celý systém kontrol nebo vlastní certifikace v místì, který zaji¹»uje dodr¾ování základních pravidel a po¾adavkù smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU.