Smirnice eu

Smìrnice ATEX v polském právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Zvy¹uje se na datové produkty pro roboty v oblastech, které jsou vystaveny riziku výbuchu. Dotèené výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale i na zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Member XXLMember XXL Zvyšte svou maskulinitu efektivně

Pokud jde o ustanovení uva¾ovaného normativního aktu, úroveò zaji¹tìní a v kombinaci se stávajícími postupy hodnocení jsou rozhodnì závislé na míøe ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, v nìm¾ bude zvlá¹tní slu¾ba fungovat.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí výrobek splòovat, aby mohl být umístìn do prostøedí s nebezpeèím výbuchu. A jaká zóna je? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je extrémnì vysoké riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje podrobné rozdìlení zaøízení na lanì. Je to dva z nich. V základní tøídì existují zaøízení, která jsou v podzemí pøijata i na povrchy, které mohou být metanové výbu¹niny. Druhá èást je vìnována zaøízením pou¾ívaným v nestandardních lokalitách, které v¹ak mohou být vystaveny nebezpeèí výbu¹né atmosféry.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na v¹echna zaøízení na výdìlky v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhelného prachu. A konkrétnìj¹í po¾adavky s mo¾ností umístit v rámci harmonizovaných limitù.

Je tøeba mít na pamìti, ¾e zaøízení podobná zaøízením v oblastech s nebezpeèím výbuchu by mìla mít oznaèení CE. Po této znaèce by mìlo následovat identifikaèní èíslo oznámeného subjektu, které by mìlo být uvedeno, viditelné, silné a snadné.

Oznamující orgán zkoumá celý kontrolní systém nebo jedno zaøízení, aby zajistil soulad s platnými pøedpisy a oèekáváními smìrnice. Mìlo by se také vzít na vìdomí, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou zásadou ATEX 2014/34 / EU.