Stoe ni ventilator odolny proti vybuchu

Oznaèení EX je dodateèné oznaèení, ochrana proti výbuchu, která se pou¾ívá pro zaøízení a ochranné systémy, jejich souèásti a oblíbené.

V systému s významnými nesrovnalostmi v bezpeènostním oddìlení v zemích Evropské unie byl názor na sjednocení dùle¾itých hodnot v jednom èlenském státì. Jednotná práva umo¾òovala mnohem ti¹¹í a rychlej¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je tomu tak Smìrnice o novém pøístupu, která se prezentovala jako klíèové øe¹ení pro zlep¹ení spolupráce mezi èlenskými zemìmi.Pro výbu¹nou atmosféru a zaøízení, která jsou dána kariéøe v souèasných okresech, je tøeba zmínit dva základní principy ATEX (z francouzské Atmosféry Explosible:- smìrnice 94/9 / EU ATEX95 Evropského parlamentu a Evropské rady (ze dne 23. bøezna 1994 o harmonizaci právních pøedpisù èlenských státù týkajících se zaøízení, strojù a ochranných systémù, které jsou ponechány k provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,- smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999 r. Regulaèní po¾adavky na minimální velikost pro ochranu a bezpeènost zamìstnancù v chování, které by mohly být potenciálnì výbu¹né atmosféry.EX v¹echna zaøízení by mìla poskytnout dostateènì zøetelná a projít øadou testù, které tvoøí konec eliminovat výrobní vadu. Smìrnice Evropské unie, kterou Polsko obdr¾el v roce 2003, pøísnì vymezují a upøesòují pravidla pro výrobu a poskytnutí standardního vybavení.Více informací o problému Atex naleznete zde.