System windows

Z angliètiny není plánování podnikových zdrojù nic nového, jako je my¹lení podnikových zdrojù. Systém erp je tedy technika, ve které efektivnì plánujeme správu rezerv celé spoleènosti. Je to také stejný termín, ve kterém jsou IT systémy pou¾ívány na podporu øízení znaèky nebo skupinové spolupráce, které spolu spolupracují v konkrétní organizaci.

Optimalizace zdrojùDìlají to tím, ¾e shroma¾ïují informace a umo¾òují jim pøehrát døíve shromá¾dìné informace. Tato akce se mù¾e týkat celé úrovnì øízení nebo její èásti a zlep¹uje optimalizaci zdrojù, které podniky chtìjí pou¾ívat, a procesy, které v nich vznikají. Existuje nìkolik typù ERP systémù, které se pøizpùsobujeme tøídì integrovaných informaèních systémù. Nápoj z nich je modulární zpùsob, který je vyroben ze v¹ech aplikací, které pouze vzájemnì spolupracují. Druhým je integrovaný systém tvoøený pouze jednou informaèní základnou a individuální obchodní platformou, ve které mezi moduly neexistuje ¾ádná výmìna informací.

Vývoj MRP systémùSystémy plánování podnikových zdrojù jsou stejnì nové jako vývoj systémù MRP II. Nápoje z nìkterých slo¾ek jsou databáze. Moduly, které se obvykle oznaèují, zahrnují následující oblasti: prodej, øízení vztahù s lidmi, zadávání zakázek, skladování, úèetnictví a finance. Tyto metody nám umo¾ní zejména zkontrolovat kontaktní práva jednotlivých spotøebitelù. Dal¹ím charakteristickým rysem tìchto re¾imù je to, ¾e u¾ivatelé mají mo¾nost plánovat proces a hovoøit o mo¾nosti zavedení zmìn, jako je zvá¾ení alternativních øe¹ení nebo pou¾ití oprav. Øe¹ení navrhovaná subjektem, napø. Zmìna velikosti doruèovatele. V souèasné dobì plánují ERP systémy s pomìrem zvaným horní a støední police vlastní platformu pro vývoj aplikací.