Ueetniho programu

Transparentní údr¾ba dokumentace a efektivní slu¾by zákazníkùm, svìøení úèetnictví známých spoleèností úèetním kanceláøím je povinnou úlohou moderního úèetnictví. Úèetní programy pro úèetní kanceláøe umo¾òují efektivní provádìní pøíkazù, a to i pro malé, i pro silné podniky. Ukládání potøebných informací do elektronických prostøedkù usnadòuje pøístup k potøebné dokumentaci. Existuje také zpùsob, jak u¹etøit kanceláøské prostory.

Údaje chránìné heslem, zabezpeèené reklamy na finanèním místì klientù od neoprávnìných osob. Na trhu je k dispozici mnoho úèetních programù, které zamìstnancùm umo¾òují vyu¾ívat výhodnou nabídku a zvy¹ovat efektivitu svých èinností. Pozoruhodné jsou balíèky programù Small Accounting Enterprise PRO. ©iroká ¹kála programù je urèena pro malé úèetní kanceláøe, které tvoøí pøibli¾nì 50 spoleèností. Díky nim bude jednodu¹¹í uchovávat knihu o ziscích a výdajích, vyplòovat prohlá¹ení o DPH a DPH, vystavovat faktury apod.Servis pro velké spoleènosti zaji¹»uje úèetní program PRO Plus. Poskytuje slu¾by a¾ 500 podnikatelským subjektùm. Poøadí nabízeného balíèku zahrnuje programy, díky nim¾ bude kniha pøíjmù a výdajù efektivnì zachována. Personální dokumentace, mzdy a hodnoty ZUS budou organizovány a efektivnì provádìny. Díky fakturování bude práce mnohem rychlej¹í.K dobrým návrhùm patøí balíèky programu e-Deklaracje a zamìstnanci vyslaní do zahranièí. Mají pøíslu¹enství pro poèítaèové programy urèené pro úèetní spoleènosti. Díky elektronické deklaraci budou v¹echny informace o internetu pøicházet na daòový úøad na okam¾ik. Jsou doplnìny elektronickým podpisem klienta.Slu¾ba spoleèností, jejich¾ lidé plní na¹e povinnosti v zahranièí, usnadòuje poèítaèový program, díky nìmu¾ budou platy lidí vyslaných mimo Polsko plánovány v peèlivém a klidném systému se správnými právními pøedpisy.Úèetní systém je povolen bro¾urou Infor System Biuro Handlowa. Jedná se o nabídku pro podniky, které nejen posílají dokumenty, ale také zahrnují do svých soukromých operací automatické vytváøení bilanèních tabulek, výkazù o finanèní èinnosti nebo pøípravu zpráv. Projekt je spravován tìmito systémy: Windows, Linux, Unix a Mac OS.