Uklidove firmy

Ka¾dý podnikatel ve studii pøíslu¹ného úèetního zákona je povinen vést evidenci majetku spoleènosti. Taková registrace je registrace dlouhodobého majetku.

Wonder CellsWonder Cells Efektivní způsob pro mladou a vyživovanou pleť!

Dlouhodobý majetek spoleènosti je: pozemek, trvalé u¾ívání pozemkù, domù a staveb, strojù, dopravních prostøedkù, zaøízení i jiných zaøízení, jejich¾ cena ve svém prvku pøesahuje èástku tøi tisíce pìt set pøíjemných a chce spolupracovat ve vlastnictví nebo ve vlastnictví daòového poplatníka èi spoleènosti. Povinnost zapsat majetek do evidence dlouhodobého majetku nastává v mìsíci, ve kterém byla zakoupena.

Záznamy o stálých aktivech, které lze v umìní zakoupit v èasopisech, na ti¹tìných stránkách se zdravými poèítaèovými sloupy, na ruènì zhotovených smlouvách s ta¾enými tabulkami nebo v poznámkových blocích bez odpovídajících tabulek, ale záznamy musí mít v¹echny údaje potøebné k registraci. Dùvodem je ruèní vyplnìní dokumentu pou¾itého ve firmì.

Dlouhodobý majetek je evidován na základì podkladù, které obsahují poèáteèní hodnotu vlo¾ených prostøedkù. Tabulka pro evidenci dlouhodobého majetku by mìla obsahovat: poøadové èíslo, datum nákupu a pøijetí, data potvrzující nákup, popis dlouhodobého majetku, symbol klasifikace dlouhodobého majetku, poèáteèní cenu, odpisovou sazbu (související s roky u¾ívání, vý¹i odpisù, aktualizované poèáteèní hodnota, souèasná hodnota odpisù amortizace a datum ukonèení spolu s dùvodem jeho uplatnìní. V prodejním úspìchu opatøení uveïte datum prodeje, pokud dojde ke znièení dlouhodobého majetku, mìla by být pøipojena zpráva o likvidaci. Pøi pøemý¹lení o platném zákonì musí spoleènost pøijmout v¹echny dokumenty potvrzující poøízení dlouhodobého majetku.