Vakuove matrace

Ka¾dý rok v Polsku jsou stovky tun potravy plýtvány obchodními a soukromými ¾enami. Ka¾dá rodina hodí jídlo asi padesát zlotých. Vakuové balení potravin je perfektní nápravou.

Náklady na nákup stroje na balení vakuových potravin jsou od nìkolika desítek do zhruba jednoho a pùl nebo dvou tisíc, pokud jde o výrobce a jeho velikost. Náklady vynalo¾ené na nákup budou vráceny pomìrnì rychle, proto¾e si koupíme ménì jídla. Pøístroj je velmi ¹etrný k pou¾ití. Celý proces se poèítá s spojením jedné strany fólie, pak musí být výrobek vlo¾en, poté je svaøen ze zbývající èásti a souèasnì odsáván vzduch èerpadly obsa¾enými v organizaci. V moderní podobì fólie ideálnì dosáhne baleného výrobku, zatímco je hermeticky uzavøena.Vakuové balení umo¾òuje prodlou¾it skladovatelnost ve vztahu k výrobkùm ze tøí a¾ pìtkrát a v chladnièce nebo mrazáku del¹í dobu. Takové balení potravin je vynikajícím prostøedkem pro v¹echny druhy kempování, kde není pøístup do chladnièky nebo je omezen. Díky této technice zùstává potravina dlouho èerstvá a její aroma a vùnì, stejnì jako nutrièní hodnoty, se také nemìní. Potraviny si udr¾í pøimìøenou vlhkost a jsou ulo¾eny v mrazáku, není dovoleno zmrazovat. Vakuové balení chrání proti bakteriím a plísním, je v¹ak dùle¾ité dùkladnì umyt ruce pøed manipulací s pøípravkem nebo si polo¾it rukavice, aby nedo¹lo k mikrobiální kontaminaci.Tato technika vám umo¾òuje zkrátit dobu marinování masa na asi dvacet minut, je to výjimeèná úspora èasu a rychle pøipraví pokrm, jako jsou neèekané hosty. Mù¾ete doslova zabalit v¹echno: zdravá a uzená ryba, maso, hotová jídla atd.