Vlasova elatina

prostero sw saw palmettoProstero sw saw palmetto

Moje neteøka nesmírnì ráda hraje s jejími vlasy, mù¾ete ji nìkolik dní vyhrát a vyèesat si vlasy. Je skuteènì zapletená, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo nádhernì, dá si jednu podprsenku ¹estkrát, polo¾í na ni vlasové doplòky nebo je pøitiskne. Opravdu ¾ádám ¹kolní pøedstavení a vytváøím se jim. Její nová role jako princezna Joker je také zábavná a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku matka zamotala ji tucet stuh se stuhami. Pozdìji tento dobrý jedenáctiletý øekl, ¾e ne, ne, a opìt ne. Podívám se na spoustu bytù ... a tak zaèalo. Pùlhodina pøetaktování a psaní. Vypadala krásnì jako dobrá princezna. Nicménì, kdy¾ si povídá s rozmazlenými dívkami, rychle zmìnila názor. Nehodnotí se od posledního, ¾e od poèátku výkonu k pøedstavení uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku a ve svém projevu témìø nic jako "neeeeee, opravdu nechci, nepamatuji si nic jako princeznu, která je její otrok hodnì". Poprosila se o nový úèes, v roli plnìné koky. Na svatbì, jak u¾ bylo øeèeno, jsme ji¾ získali schopnost ohýbat vlasy, tak¾e to v¹echno ¹lo velice dobøe. Její matka z mé strany, z rùzných a za dvacet minut, byla vynikající.