Vlasy oezane rovni

Mùj bratranec si velmi miluje hrát s vlasy, je mo¾né ji moèit s póry, kdy¾ ji èesáte. Zároveò je skuteènì zapletená, ¾e pokud chce, aby celá vìc vypadala hezky, doká¾e uspoøádat pìtkrát jeden pokrový prst, poka¾dé pøipojením zaøízení na vysou¹ení vlasù nebo vlo¾ením vlasových klips. Líbí se mu, ¾e ¹kola hraje nejvíce a dostává se k nim. Její nová role princezny Raven byla také originální a potøebovala perfektní úèes a ¹aty. Na zaèátku matka mìla pletené mnoho malých copánkù s pásky na nì pøipojených. Pak ta okouzlující dívka øekla ne, ne a je¹tì jednou. V kudrnatých vlasech udìlám hezèí vìci ... tak¾e to zaèalo. Ètyøicet minut filmování pøi jejich tvorbì. Vypadala krásnì jako velká princezna. Nicménì, kdy¾ chodí s princeznami, rychle zmìnila názor. Nezapoèítáváme s pøítomností, ¾e uplynulo témìø dvì hodiny od zaèátku vypu¹tìní show. Najednou ... úplnì zmìnila vizi a ve svém stylu ¹lo je¹tì o nìkolik dal¹ích: "Ne, to se mi nelíbí, proto¾e si nepamatuji na princeznu, která je její podøízená." Vykoupila si nový úèes, zastrèila si vlasy do kù¾e plné koky. Jeliko¾, jak u¾ øekla døíve, máme v souèasné dobì vy¹etøení na vlasy, to je totálnì dobré. Její matka, z jedné strany mì, byla ochotná a ochotna strávit pár minut.

Doporuèuji vlasové spony bubu-store