Vyvoj tihotenstvi je 17 tydnu

První období, která chci, jsou pro dítì nejdùle¾itìj¹í. Potom, proto¾e zlep¹uje v¹echny orgány a ¾ivotních funkcí, v dal¹ích mìsících se stav jiné ¾enské dítì prakticky jen roste. Není divu, ¾e lékaøi respektovat budoucnost, musíme zejména v tìchto èasech svého základního stavu po¾ehnaném hodnì o sobì ¾havý, sna¾il se dostat nemocný a neléèí silné léky, které by mohly vést k záva¾nému po¹kození budoucího dítìte. Co je známo, ¾e útìk z domova na 9 mìsícù, je ¹patné, a rýma a nachlazení, zvlá¹tì v dobì slunovratu a stále zpùsobuje velké hormonální zmìny v ¾enském systému, to je vlastnì nemo¾né odstranit.

Za prvé, nemìjte paniku, kdy¾ zjistíte, ¾e bìhem tìhotenství máte nachlazení. S jednoduchou zimou se moje matka vypoøádá velmi úèinnì, není zapotøebí lékaøské intervence. Mìli byste v¾dy vìdìt, ¾e èerpání finanèních prostøedkù bìhem prvních ètyø mìsícù výbìru je nesmírnì nepøimìøené. V takovém pøípadì stojí za to dùvìøovat starým a snadným zpùsobùm nachlazení na¹ich babièek. Èaj s citronem, medem a malinovou ¹»ávou a cibulí a èesnekovým sirupem (i pøes to, ¾e je to velmi ¹patné, proto¾e to neublí¾í plodu a pomù¾e nám to, a chlad bude procházet systémem týdne.

https://star-dt.eu/cz/

Na druhou stranu, v období onemocnìní v tìhotenství by mìla být nahromadìna mnohem více ne¾ v zimì pøed tìhotenstvím. Vzhledem k tomu, ¾e pokud se bìhem tìhotenství mù¾e vyléèit lehký, studený a teèkovaný nos, zpùsoby babièky, samozøejmì s pneumonií (co¾ je mnohem jednodu¹¹í, kdy¾ na¹e síla je extrémnì omezena zlep¹ením tvaru a hormonù, bude nyní obtí¾nìj¹í.

Pokud se ov¹em bìhem tìhotenství obtì¾uje, bude to dobrým øe¹ením pro vytvoøení inhalace z vody s chutí stolní soli nebo ¾aludeèních kapièek, máty, heømánku nebo levandule. Èasto jsem foukal nos, abych nedovolil, aby sekrece protékalo mým krkem a vyhazovalo pou¾ité tkánì. Mù¾ete stále dodat nosní kapky, které zpùsobují, ¾e nos je obtí¾nìj¹í, ale bude ¾ádoucí vybavit se moderními dìtmi s návrhem pro dìti, proto¾e jsou jemnìj¹í. Nezapomeòte v¹ak, ¾e je nepøipojujte déle ne¾ 3 dny.