Vyzkumna cena spermatu poznan

Test plodnosti u mu¾ù je zalo¾en pøedev¹ím na studiu ejakulátu. Analýza spermatu je základním diagnostickým prvkem, který pomáhá posoudit plodnost èlovìka.Semeno je suspenze spermií, která pochází z významù a epididymidù ve smìsi prostatických sekrecí, semenných váèkù a tubulobublových ¾láz (tzv. Plazma spermatu. Hlavním úèelem otázky je tedy spermie.

Kdy má být test proveden?Tato otázka by mìla být provedena v dobì, kdy je doba 1 roku pravidelného nechránìného pohlavního styku (bez udání dùvodu pro pøípadné výzkumného partnera nedo¹lo k oplození. Mìlo by se také ukonèit po druhém typu obrazù v oblasti rozkroku a po léèbì nádoru varlat.

Pøed testovánímUrèité standardy musí být provedeny pøed vstupem do studie. V dùsledku toho mohou negativnì ovlivnit, mimo jiné nevhodnì dlouhé období sexuální abstinence (vzorku by mìla být získány ve stavu 2-7 dní v pomìru, anamnézu (zejména ty, které vedou za zvý¹ené teploty a zneu¾ívání alkoholu. Zku¹ební vzorek by mìl být také opatøen pøíslu¹ným opatøením.Analýza spermatu poèítá s jeho makroskopickým hodnocením (viskozitou, objemem, pH a mikroskopickým (poèet spermií, jejich síla a motilita. Kromì toho je zobrazeno mno¾ství antispermových protilátek. Nìkdy jsou také navr¾eny dal¹í testy, napøíklad bakteriologické a biochemické testy a test na hyposomotické vy¹etøení.

diagnostikaV diagnostice neplodnosti u mu¾ù se zabývá novým typem hormonálního výzkumu. To je zkoumáno, mimo jiné hladinu volného a celého testosteronu, hladinu gonadotropních hormonù: FSH, LH, prolaktinu, estadriolu a TSH a FT4.Poruchy neplodnosti mohou být spí¹e zpùsobeny autoimunitními reakcemi. Otázky se pak testují na protilátkách proti spermatu v séru a spermatu. Je tu stejná tzv nepøímou imunofluorescenèní technikou. Definuje sladìní protilátek se spermatem. Chtìjí být opravdu moc, aby úplnì zastavili svou plodnost. Pøíèinou poruch neplodnosti je také èasto nový zpùsob infekce. Ve smyslu jejich vylouèení vzniká mikrobiologický výzkum.