Vzdilavaci einnost

LED nouzové osvìtlení se pou¾ívá také v nízkých budovách, v plných veøejných budovách, nemocnicích, výrobních a prùmyslových halách. Nové systémy nouzového osvìtlení zahrnují evakuaèní osvìtlení, osvìtlení únikové cesty, osvìtlení nouzových místností, panické osvìtlení pøíjemných zón a zálo¾ní osvìtlení. Nouzové nouzové LED osvìtlení je pøipraveno v situaci modulù a èasto se uvádí do kin, obchodních center, restaurací, diskoték a sportovních hal.

Charakteristický vzhled nouzového LED osvìtlení je známo lidem - zelená obdélníková lampa s piktogramem ukazujícím obrys dveøí, po ní¾ následuje bílá ¹ipka a osoba, která bì¾í spolu s jejím stylem. Známky na souèasných verzích nouzového osvìtlení jsou dìleny skuteèností, ¾e situace je uvnitø bílého obdélníku symbolizujícího dveøe a bílá ¹ipka ukazuje smìr nouzového východu. Existují rùzné typy nouzového LED osvìtlení, i kdy¾ jsou obvykle rozdìleny na nouzové nouzové osvìtlení a nouzové únikové osvìtlení. Je v¹ak tøeba zdùraznit, ¾e existující bezpeènostní znaèky jsou stále platné, ale novì instalované nouzové LED osvìtlení musí vzít v úvahu nové oznaèení.

http://psoriasis-cream.eu PsorilaxPsorilax - Zlepšete stav pokožky a vyhrajte s psoriázou!

Nouzové systémy nouzového osvìtlení s LED jsou povinné ve v¹ech veøejných prostorech a konec jejich instalace je zamìøen na to, aby ka¾dý v pøípadì evakuace nasmìroval ka¾dého k urèitému øe¹ení. Od posledního zaèátku by mìla být daleko viditelná, tak¾e v evakuaèním svìtle je pou¾ita technologie LED nebo svìtelné diody, které generují více svìtla s men¹ím mno¾stvím energie. Jasné výhody svìtelných diod jsou nízká spotøeba energie, nízké napájecí napìtí, nízké ztráty energie, malá velikost, vysoká úèinnost, vysoká odolnost a vysoká hodnota jasu.