Zda ma povolani psychologa budoucnost

V moderní dobì má profesi psychologa nesmírný význam. Jednou náv¹tìva psychologa byla pro nás velmi trapná a tato skuteènost byla chránìna i proti ostatním. V souèasné dobì je spoleènost výjimeènì obeznámena s pøínosy psychologa. Vybírá se stejná èástka osob, která se má poradit s posledním specialistou. Nicménì, ne ka¾dý ví, co se ptá psycholog. Bohu¾el se tato profesní èinnost doteraz v¾dy míchala s rùznými profesemi, proto¾e psychické zdraví lidí se zabývá mnoho specialistù, jako je psychiatr nebo terapeut. Co tedy odli¹uje povolání psychologa od jiných profesí?

Vytvoøení této profese spoèívá pøedev¹ím v poskytování psychologických slu¾eb, zejména v oblasti psychologické diagnostiky, rozhodování a hodnocení a psychologického poradenství. K tomu, aby se stal psychologem, musí nejprve získat magisterský titul v psychologii, absolvovat stá¾ a být zaøazen na seznam psychologù Regionální komory psychologù.Psycholog je profesí veøejné dùvìry, která od osoby, která vykonává toto povolání, vy¾aduje odbornost, ale zároveò dokonalý charakter, který bude pracovat pøi plnìní práce spolu s obsahem profesionální etiky. Psycholog je vìdomí, které je zamìøeno na poskytování pomoci a poskytování podpory lidem, kteøí ji chtìjí v urèitém okam¾iku. Spoleènost dùvìøuje lidem, kteøí slou¾í veøejnosti dùvìru. Proto by toto uvìdomìní mìlo být dùle¾ité, proto¾e pak jen od nich chce zdraví a udr¾ení vlastních ¾en.Psycholog je také svobodná profese charakterizovaná vysokými názory a znalostmi, stejnì jako zamìstnání v práci.My, obyèejní lidé, èasto identifikujeme psychologa s psychiatrem. Lidé, kteøí vykonávají tyto profese, mají prakticky toté¾, ale je tøeba si uvìdomit, ¾e mají zcela odli¹né oblasti. Stojí za zmínku souèasnì, ¾e psychiatr neustále spolupracuje s psychologem, co¾ je pravdìpodobnì pøíèinou zmatku tìchto profesí veøejné dùvìry jiných lidí.