Ziskovost vyroby briket z pilin

V nìkterých fázích celého Spojeného království byl odhalen skandál související s pøidáváním koòského masa do hovìzího masa, co¾ mìlo za následek sta¾ení podezøelých masných výrobkù z výbìru obchodních øetìzcù v západní Evropì. Bohu¾el, s mnoha podobnými skandály, jsme se stì¾í stavìt témìø na plný evropský kontinent. Nyní, ve ©výcarsku, bylo zji¹tìno, ¾e místo hovìzí svíèkové bylo v obchodech prodáno speciálnì pøipravené vepøové maso. Nìmci v¹ak byli zdì¹eni, kdy¾ zjistili, ¾e drahá vejce, teoreticky tekoucí z ekologických farem, se v praxi prezentovala vajíèky, která byla zru¹ena kuøaty na farmách v Dolním Sasku a Meklenbursku.

Popsané zneu¾ití související s èinností výrobcù potravin a velkoobchodníkù s uzeným masem se zastavuje potvrzením stávajícího trendu, podle kterého jsou tyto úspory receptem pro dosa¾ení trhu a jedna kvalita masa zùstává jen okrajovou zále¾itostí. Je to tajné tajemství, ¾e bì¾nì pou¾ívaná technologie ve velkoobchodech s uzeninami je plnìné masné výrobky se solankami, které zvy¹ují jejich objem. Injektory, s tisíci jehlami, èerpají vodu do masa s konzervaèními látkami, plnivy a polyfosfory. To zvy¹uje ziskovost výroby masných výrobkù, proto¾e solný roztok je nìkdy dokonce polovièní ne¾ hmotnost masných výrobkù, co¾ dokazuje, ¾e jeden kilogram masa mù¾e získat jeden a pùl kilogramu masných výrobkù. Pou¾ijte názor na ¹títcích uzenin, které kupujeme, a nechte ty, které byly nafouknuté chemií.

To v¹e se dìje v majestátu zákona, proto¾e místo kdysi respektovaných receptù a norem upravujících produkci vysoce kvalitního masa, vlastnì v¹echen masný výrobek, který je legálnì prodáván prostøednictvím velkoobchodníka s uzeninami. MOM (tj. Tzv. Mechanicky oddìlené maso je vyjádøení masného odpadu vzniklého oddìlením kostry od správného tìla. ©lachy, chrupavky, kostní døeò, tuk, membrány, køídla, drcené kosti, zbytky peøí a chlupù jsou pod tlakem stlaèovány pøes separátor a získaná bunièina je dùle¾itou souèástí nejlevnìj¹ích masných výrobkù. MOM nemá prakticky ¾ádnou nutrièní hodnotu, i kdy¾ je obohacen o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosfáty a látky zlep¹ující chu». Stojí za to strávit nìco málo na osvìdèených produktech dobré formy namísto otravy tìla ...